Kutsestandardid

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.4/5k

Spetsialiseerumised:
Diplomeeritud elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 7
Diplomeeritud elektriinsener elektriautomaatika alal, tase 7
Diplomeeritud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 7

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 1/05.04.2016

Kehtib alates: 05.04.2016

Kehtib kuni: 02.05.2018

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
A.8 „Kutsealased regulatsioonid“ muudatuste põhjendus:
õigusaktide muudatustest tulenevalt on spetsialiseerumisele vastava elektriinseneri kutsetunnistuse omamine Elektrituruseaduse, Ehitusseadustiku ja Seadme ohutuse seaduse kohaselt eeltingimus töötamisel elektritööde spetsialisti ja juhina.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.

Töö kirjeldus

Elektriinsenerid töötavad elektriliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, nad kavandavad ja juhivad nende ehitamist ja nendega töötamist ning juhivad nende talitlust, hooldust ja remonti majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aksepteeritaval moel.
Elektriinseneridel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab diplomeeritud elektriinseneri kutse kirjeldust ja kompetentsuse nõudeid. Diplomeeritud elektriinsener
on kogemustega spetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi ja mõistmist ning võimeid olemasolevate või arendatavate tehnoloogiate rakendamiseks.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tema tööülesanded on seotud projekteerimise, arendamise, tootmise, ehitamise ning käiduga.
Ta on võimeline juhtima töörühmi või organisatsiooni ning võtma vastutust teiste töö tulemuste eest.
Diplomeeritud elektriinsenerid spetsialiseeruvad elektrivõrkudele ja –süsteemidele, elektri-automaatikale või tarbija elektripaigaldiste erialale ning mõnele kitsamale ametialale (projekteerimine, teadus-ja õppetöö, arendus ja juhtimine, elektrikaubandus ja tehnoloogia-kaubandus, energiapoliitika või ehitus, käit ja järelevalve).

Elektriinseneride teised kutsed:
Elektriinsener, tase 6 esmane kutse
Elektriinsener, tase 6
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Volitatud elektriinsener, tase 8
Elektriinseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Tööosad

A.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine.
A.2.2 Inseneritööd.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid.
A 2.7 Elektriautomaatika.
A 2.8 Tarbija elektripaigaldised.

Valitavad tööosad:
A.2.9 Projekteerimine.
A.2.10 Teadus-ja õppetöö.
A.2.11 Arendus ja juhtimine.
A.2.12 Elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus.
A.2.13 Energiapoliitika.
A.2.14 Ehitus, käit ja järelevalve.