Kutsestandardid

Mehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 24-29032016-3.5/1k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 1/29.03.2016

Kehtib alates: 29.03.2016

Kehtib kuni: 28.03.2021

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mehhatroonikainsener, tase 6 esmase kutse kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, esmase kutse andmise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus. Erialase rakenduskõrghariduse õppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega, kutsetunnistust ei väljastata.

Töö kirjeldus

Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.
Mehhatroonikainsenerid rakendavad kompleksselt mehaanika, elektroonika ja IT-valdkondade põhimõtteid mehhatroonikaseadmete- ja süsteemide ohutuks käitamiseks ning ökonoomsemate, töökindlamate mehhatroonikaseadmete- ja süsteemide loomiseks.

Mehhatroonikainsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad kõrgtasemel automatiseeritud süsteemide, robottehnika ja tehniliste süsteemidega erinevates valdkondades (nt täppismehaanika, automaatika, aparaaditööstus, elektroonika, infotehnoloogia, optika ja mehaanika).
Universaalse ettevalmistusega mehhatroonikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos elektroonika-, mehaanika-, IKT- jt inseneride ja –spetsialistidega või vajadusel spetsialiseeruma kitsamas alavaldkonnas.
Mehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse on omistatud isikule, kes on läbinud erialase rakenduskõrghariduse õppe, mis võimaldab töötada mehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide (nt andurid, mootorid, hüdro-või pneumosüsteemide osad) käitamise alal ning osaleda uute tehnoloogiate arendamises.
Ta on suuteline täitma tööülesandeid keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, milles ta võib vajada kogenud inseneri juhendamist.
Kooli lõpetamisel antud esmase kutse erinevus kutselise Mehhatroonikainsener, tase 6 kutsest on erialase töökogemuse nõude puudumine.
Esmane kutse on tähtajatu.

Mehhatroonikainseneride kutsed:
mehhatroonikainsener, tase 6
mehhatroonikainsener, tase 6 esmane kutse;
diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7 (sh esmakutse);
volitatud mehhatroonikainsener, tase 8.

Kõikide mehhatroonikainseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Tööosad

A.2.1 Insener-tehniliste probleemide lahendamine.
A.2.2 Seadmete ja alamsüsteemide arendamine.
A.2.3 Seadmete ja alamsüsteemide käitamine ja hooldus.