Kutsestandardid

Mäeinsener, tase 6

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.2/4k

Spetsialiseerumised:
Maavarade pealmaakaevandamine
Maavarade allmaakaevandamine
Markšeider, tase 6

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Kaevandamine

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/26.04.2017

Kehtib alates: 26.04.2017

Kehtib kuni: 25.04.2022

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
• Mäeinseneride spetsialiseerumistes asendati „maardlate uuring“ „markšeiderimõõdistustega“ vastavalt uuele maapõueseadusele;
• Mäeinseneride kutsestandarditest võeti välja valitavad kompetentsid, kuna nende tõendamine end ei õigustanud, need seostuvad pigem isiku tööalase karjääriga.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

6. taseme mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Mäeinsener on kogemusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialist, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh pealmaa markšeiderimõõdistusi. Tema ülesanne on käigus hoida olemasolevaid tehnoloogiaid, jagada ressursse ning vastutada nii enda kui teiste tööülesannete täitmise eest.
Ta on valmis kandma juhi rolli, töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.

Tööosad

A.2.1 Tehnoloogiate käitamine
A.2.2 Juhtimine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Markšeiderimõõdistamine