Kutsestandardid

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 15-16122015-1.2/8k

Spetsialiseerumised:
Alleriala: Hoonete ehitus
Alleriala: Sadamaehitus
Alleriala: Geotehnika

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu

Otsus: 21/16.12.2015

Kehtib alates: 16.12.2015

Kehtib kuni: 22.01.2017

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kompetentsusnõuded kutse taotlejale või selle pikendajale.

Üldehituse eriala magistriõppe või sellele haridustasemele vastava integreeritud õppe läbinud isikule antakse lõpetamisel diplomeeritud ehitusinseneri esmakutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava vastab diplomeeritud üldehitusinseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
• Teadmised ja oskused (lisa 5)
• Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3)
Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud.
Esmase kutse omanik võib üldehituse erialal tegutseda selle eriala diplomeeritud ehitusinseneri või volitatud ehitusinseneri kutset omava spetsialisti juhendamisel.
Esmase kutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmane kutse on tähtajatu.

Töö kirjeldus

Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad kesktaseme- või tippjuhina või kitsama ametiala spetsialistina hoonete ja rajatiste kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, hoonete lammutus- ja restaureerimistöödel. Ehitusinseneride ülesandeks on ehitustehniliste lahenduste väljatöötamine ja projektlahenduste realiseerimine, arvestades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega.
Kutsestandard sisaldab 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Diplomeeritud ehitusinsener (EKR 7. tase) töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
Diplomeeritud ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad hoonete ehituse, sadamaehituse või geotehnika allerialadele.

Tööosad

Diplomeeritud ehituseinseneride tööosad ja -ülesanded üldehituse erialal on loetletud standardi avalehel toodud erialade ja ametialade lõikes. Vastav tööosade ja –ülesannete loetelu on lisas 3.