Kutsestandardid

Lamekatusekatja, tase 4

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 13-10062015-05/4k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Üldehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu

Otsus: 35/10.06.2015

Kehtib alates: 10.06.2015

Kehtib kuni: 12.03.2018

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
4. taseme lamekatusekatja kutsestandard on mõeldud:
a) täiendkoolituse õppekavade aluseks;
b) isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.

Töö kirjeldus

Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.
Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse,
hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.
Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamisel), siis on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

Lamekatusekatja kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR tasemel:
- lamekatusekatja, tase 3
- lamekatusekatja, tase 4

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse 4. taseme lamekatusekatja kutsealaseid kompetentse.
4. taseme lamekatusekatjad töötavad iseseisvalt, täidavad keerukamaid tööoperatsioone ning juhendavad vajadusel vähem kogenenud kolleege.

Tööosad

A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
2.1.1 Tööplatsi ettevalmistamine
2.1.2 Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
2.1.3 Materjalide koormamine ja kinnitamine
2.1.4 Materjalide katmine

A.2.2 Troppimistööde tegemine
2.2.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.2.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
2.3.1 Aurutõkkematerjali paigaldamine
2.3.2 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.4 Katusekallete ehitamine
2.4.1 Põhikallete ehitamine
2.4.2Vastukallete ehitamine

A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.1 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.2 Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel
2.5.3 Soojustuskihi kinnitamine kinnititega
2.5.4 Soojustuskihi kinnitamine muude meetoditega

A.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.1 Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.2 Bituumenrullmaterjalide kinnitamine
2.6.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.1 Plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.2 Plastrullmaterjalide kinnitamine
2.7.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.8 Sõlmede ehitamine
2.8.1 Liitesõlmede ehitamine
2.8.2 Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
2.8.3 Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine

A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
2.9.1 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.9.2 Plekkdetailide töötlemine
2.9.3 Vihmaveesüsteemide ehitamine

A.2.10 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja nõustamine ja juhendamine
2.10.1 Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.10.2 Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
2.10.3 Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja juhendamine ja nõustamine
tööülesannete täitmisel

A.2.11 Energiatõhus ehitamine