Kutsestandardid

Hooldustöötaja, tase 3

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 05-28052015-1.1/7k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Sotsiaalhooldus

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 25/28.05.2015

Kehtib alates: 01.09.2015

Kehtib kuni: 31.08.2020

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
- varem eraldi välja toodud teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse;
- kaotatud ära osakutsed;
- kustutatud hindamismeetodite lahtrid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
See kutsestandard on aluseks vastava taseme õppekavade koostamisele ja isiku kompetentsuse hindamisele.

Töö kirjeldus

Hooldustöötaja, tase 3 on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Hooldustöötaja, tase 3 töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi ja hooldust.
Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Hooldustöötaja kutsealal on olemas ka hooldustöötaja, tase 4 kutse.

Tööosad

Hooldustöötaja, tase 3 kutse koosneb järgmistest tööosadest ja -ülesannetest:

A.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
2.1.1 Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.
2.1.2 Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.
2.1.3 Toitumise jälgimine.
2.1.4 Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.
2.1.5 Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.
2.1.6 Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.
2.1.7 Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.
2.1.8 Ravimite hankimine.
2.1.9 Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
2.1.10 Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.

A.2.2 Majapidamistööde korraldamine
2.2.1 Pesu- ja puhastusteenuste tegemine.
2.2.2 Majapidamises vajalike tööde korraldamine.

A.2.3 Esmaabi andmine
2.3.1 Tervisliku seisundi määratlemine.
2.3.2 Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.
2.3.3 Elustamine.