Kutsestandardid

Veekäitlusoperaator, tase 5

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 07-21042015-2.2/4k

Spetsialiseerumised:
Joogiveekäitlus
Reoveekäitlus

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Veevarustus

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 16/21.04.2015

Kehtib alates: 21.04.2015

Kehtib kuni: 20.04.2020

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
36 Veekogumine, -töötlus ja -varustus

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Veekäitlusoperaator 5. taseme kutsestandard on vastava taseme õppekavade ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

5. taseme veekäitlusoperaator käitab vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ning jälgib ja juhib veekäitlusega seotud protsesse veeettevõtetes, sh vee- või reoveetöötlusjaamades. Veekäitlusoperaatorid spetsialiseeruvad joogivee- ja reoveekäitlusele.
Veekäitluse eesmärk on tagada kvaliteetne ja nõuetele vastav joogiveevarustus ja reovee kogumine, ärajuhtimine ning puhastamine ja seeläbi kindlustada elanike tervis ja ohutus ning keskkonnahoid.

Veekäitlusoperaator lahendab igapäevase tööga seotud tehnilisi probleeme. Ta tegutseb keerukates olukordades parimal võimalikul viisil, vastutades oma töö eest.
Veekäitlusoperaator töötab iseseisvalt või meeskonnas, sh ka meeskonna juhina.
Veekäitlusoperaatori täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttest ja kasutatavast tehnoloogiast. Väiksemates ettevõtetes võivad tööülesanded hõlmata kõikide joogi- ja reoveekäitluse protsesside. juhtimist. Suurtes ettevõtetes on tööülesanded piiritletumad ning joogi- ja reoveekäitluse protsesside etappe juhivad eri operaatorid.

Lähedased kutsed:
biogaasijaama operaator, tase 5;
keemiaprotsesside operaator, tase 4;
keemiaprotsesside operaator, tase 5.

Tööosad

A.2.1 Protsesside jälgimine
2.1.1 Protsesside regulaarne jälgimine.
2.1.2 Seadmete töö jälgimine.
2.1.3 Vee kvaliteedi ja toodangu mahu jälgimine.

A.2.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine
2.2.1 Protsesside ja seadmete käivitamine ja käivitamisel osalemine.
2.2.2 Protsessi ja seadmete töö juhtimine ning reguleerimine.

A.2.3 Seadmete- ja süsteemide korrashoid
2.3.1 Seadmete korraline hooldamine.
2.3.2 Remonditööde kavandamine ja tegemine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.4 Joogiveekäitlus
2.4.1 Veehaarde seire ja opereerimine.
2.4.2 Joogivee puhastusprotsessi opereerimine ja juhtimine.
2.4.3 Tarne- ja jaotusvõrgu opereerimine.

A.2.5 Reoveekäitlus
2.5.1 Kanalisatsioonivõrgu opereerimine.
2.5.2 Reoveepuhastusprotsessi opereerimine ja juhtimine.
2.5.3 Reoveesette käitluse opereerimine.