Kutsestandardid

Tantsuspetsialist, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 19-06042015-03/5k

Spetsialiseerumised:
Rahvatantsuspetsialist, tase 5
Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 5
Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 5

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Muusika ja esituskunstid

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 23/06.04.2015

Kehtib alates: 06.04.2015

Kehtib kuni: 30.06.2018

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Spetsialiseerumise "Koreograaf-lavastaja" eemaldamine.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tantsuspetsialist, tase 5 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.
Tantsuspetsialisti kutsealal on neli kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ja tantsuspetsialist, tase 8.

Tantsuvaldkond hõlmab järgnevaid spetsialiseerumisi:
1) rahvatantsuspetsialist;
2) kaasaegse tantsu spetsialist;
3) ladina ja standardtantsu spetsialist.

5. taseme tantsuspetsialist on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja või juhendaja assistent. On erialase praktilise ettevalmistusega ja vähese töökogemusega (võib vajada juhendamist). Valmistab ette ja viib läbi treeningtunde. Töö tulem on tantsukollektiivi esinemine. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega ja tööandjaga. Vastutab oma konkreetsete tööülesannete tulemusliku täitmise eest.

Tööosad

A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine:
1) repertuaari valimine ja/või loomine;
2) repertuaari kohandamine.

A.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine:
1) ettevalmistamine;
2) treeningtunni/proovi juhtimine;
3) liikumismaterjali ja/või koreograafia õpetamine;
4) repeteerimine;
5) analüüsimine;
6) tagasiside andmine.

A.2.3 Juhtimine:
1) trupi/ringi loominguline juhtimine;
2) trupi/ringi organisatoorne juhtimine;
3) koostöö osapooltega.

A.2.4 Esinemine:
1) sündmuse/teema kaardistamine;
2) repertuaari valimine ja/või kohandamine;
3) tagasiside ja analüüs.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Spetsialiseerumine toimub vastavalt tantsustiilile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.
– rahvatantsuspetsialist,
- kaasaegse tantsu spetsialist,
- ladina ja standardtantsu spetsialist.