Kutsestandardid

Täiskasvanute koolitaja, tase 7

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 21-01042015-6.3/8k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Nõustamine ja koolitus

Kutsetegevuse valdkond: Haridus

Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu

Otsus: 18/01.04.2015

Kehtib alates: 01.04.2015

Kehtib kuni: 22.11.2016

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
P HARIDUS
85 Haridus

ISCED klassifikaator:
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Kompetentsi B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents 7. tegevusnäitaja muutmine.
Lisa 2 "Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks" uuendamine.
Lisade 3 "Keelte oskustasemete kirjeldused" ja Lisa 4 "Arvuti kasutamise oskused" kustutamine.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Inimese karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Täiskasvanute koolitaja on tippspetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. 7. taseme täiskasvanute koolitaja on enamasti viieaastase praktilise kogemusega koolitaja, kes töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning võtab vastutuse nii enda kui töörühmade töö tulemuste eest. Ta analüüsib õpivajadusi, määrab sihid ja eesmärgid ning koostab õppekavu; juhendab töögruppe ja otsib lahendusi töö käigus ilmnenud probleemidele. Õppe läbiviimisel arvestab ta, et täiskasvanud õppijad on erineva vanuse, kogemuse, eelneva hariduse ja sotsiaalse staatusega inimesed, kellel on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud, mille nad toovad kaasa õpisituatsiooni.
Ta osaleb elukestva õppe propageerimisel ja täiskasvanud õppijate motivatsiooni kujundamisel, arendus-, loome- ja/või teadustegevuses ning esineb konverentsidel ja/või seminaridel.

Tööosad

A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
A.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus
A.2.5 Professionaalne eneseareng

Tööülesannete täielik loetelu on toodud Lisas 1: Tööosad ja tööülesanded.