Kutsestandardid

Korstnapühkija, tase 3

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 04-19022015-2.1/4k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 19/19.02.2015

Kehtib alates: 19.02.2015

Kehtib kuni: 05.04.2016

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Korstnapühkija 3. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.

3. taseme korstnapühkija tööülesanded on kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tuleohutuse kontrollimine ja puhastamine üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning korstnapühkija-meistri juhendamisel ummistuste likvideerimine. Ta tutvustab elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõudeid ja küttesüsteemide ohutut kasutamist ning annab klientidele teavet avastatud puuduste kohta.
Korstnapühkija annab hinnangu küttesüsteemi tuleohutusele.

3. taseme korstnapühkija töötab tavaolukorras iseseisvalt, vajadusel töötab meeskonnas ja meistri juhendamisel. Korstnapühkija järgib kutse-eetika nõudeid ja käitumise head tava.

Tööosad

A.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine:
1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2. Töömahtude ja maksumuse arvutamine.
3. Töökorralduse planeerimine.
4. Kütesüsteemi seisukorra hindamine.
5. Vajalike dokumentide vormistamine.
A.2.2 Küttesüsteemide puhastamine:
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Korstna puhastamine.
3. Kütteseadmete ja ühenduslõõride puhastamine.
4. Küttesüsteemide töövalmiduse tagamine.
A.2.3 Teavitamine ja nõustamine:
1. Kliendi teavitamine ja nõustamine.
2. Tuleohutusalane nõustamine.
3. Elanikkonna teavitamine.