Kutsestandardid

Tarkvaraarendaja, tase 6

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 08-10122014-05/3k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: Tarkvaraarendus

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 15/10.12.2014

Kehtib alates: 10.12.2014

Kehtib kuni: 23.05.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Tarkvaraarendaja, tase 6 kutsestandard on aluseks rakenduskõrghariduse, bakalaureuse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele.

Töö kirjeldus

Tarkvaraarendaja, tase 6 töö eesmärk on kliendi vajaduste mõistmine ja koostöös kliendiga selle alusel töötava ja väärtust loova tarkvarasüsteemi loomine.
Ta tagab tarkvara vajaliku kvaliteedi kasutades parimaid praktikaid, standardeid ja silmas pidades tehtavate kulutuste optimaalsust ning osaledes väljatöötatud lahenduse juurutamisel.
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist valib sobivad vahendid ja viisid vastavalt ülesande olemusele ning mõistab loodava lahenduse konteksti.
Ta hindab süsteemide keerukust ja hoiab lahenduse võimalikult lihtsana.
Tarkvaraarendaja hindab olemasolevat infosüsteemi ja näeb selle täiendamise võimalusi.
Ta osaleb meeskonna töös ja võtab selles sobiva rolli (vajadusel ka liidri rolli), kaasates koostööpartnereid kõigilt tasanditelt.
Ta mõistab infotehnoloogia põhimõtteid ning ettevõtluse ja juhtimise aluseid.
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist on teadlik infotehnoloogia arengusuundadest ja nende mõjust tarkvarale.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e CF põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT äriprotsessi/valdkonna vahel. 36 e CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas.

Tööosad

Tarkvaraarendaja, tase 6 kutse koosneb seitsmest tööosast.

A.2.1 Tarkvaralahenduse kavandamine koostöös kliendiga (Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.))
A.2.2 Lahenduse arhitektuuri analüüsimine ja valimine (Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.))
A.2.3 Arendusprotsessis osalemine/Arendusprotsessi läbiviimine (Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.))
A.2.4 Tarkvarasüsteemi realiseerimine (Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.))
A.2.5 Testimine (Testimine (e-CF kompetents B.3.))
A.2.6 Juurutamine (Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.))
A.2.7 Tarkvarasüsteemi toetamine (Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.))