Kutsestandardid

Tööjuht, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 13-21012015-01/1k

Spetsialiseerumised

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Üldehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu

Otsus: 34/21.01.2015

Kehtib alates: 21.01.2015

Kehtib kuni: 20.01.2020

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Käesolev kutsestandard on välja töötatud täiendkoolituse õppekavade aluseks ja isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.

Töö kirjeldus

5. taseme tööjuht töötab vastutava spetsialistina ehitusobjektidel.
Tööjuhina tegutsedes on lisaks ehituse kutsealastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus.
Tööjuht on oma töövõtu ulatuses vastutav tehnilise ja majandusliku tegevuse ning tööohutuse eest objektil. Ta juhib ehitustöid ja tagab tehtud tööde vastavuse projektdokumentatsioonile ning ehitusnormidele.
Selle taseme tööjuhil on õigus otsetöövõtjana (vastutava spetsialistina) tegutseda kõikides spetsialiseerumise valdkondades järgmiste pädevuspiirangute raames:
Üldehitus- ja ehitusviimistlustööd:
- Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvate muude hoonete ehitustööd vastavalt spetsialiseerumisele
Tehnosüsteemide ehitamine:
- Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvate muude hoonete tehnosüsteemide ja nende juurde kuuluvate kinnistusiseste tehnorajatiste ehitamine vastavalt spetsialiseerumisele

Keerukamate objektide ehitamisel on 5. taseme tööjuhil õigus tegutseda ainult alltöövõtu korras.

Tööjuht, tase 5 kutse annab õiguse juhtida ehitustegevust ainult kutsestandardis kirjeldatud piirangute ulatuses.

Tööosad

A.2.1 Ehituspakkumuse koostamine
2.1.1 Tellija esitatud dokumentatsiooni läbitöötamine
2.1.2 Tutvumine objektiga
2.1.3 Ehitustööde ajagraafiku koostamine
2.1.4 Ehitustööde omahinna arvutamine
2.1.5 Ehitustööde finantsplaani koostamine
2.1.6 Pakkumuse koostamine ja esitamine
A.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine
2.2.1 Ehitustöövõtulepingu sõlmimine
2.2.2 Projekti organisatsiooniskeemi määratlemine
2.2.3 Ehituseks vajalike lubade hankimine
A.2.3 Ressursside juhtimine
2.3.1 Materjalikulu planeerimine
2.3.2 Töömahu ja tööaja arvestamine
2.3.3 Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine
2.3.4 Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga
A.2.4 Ehitustööde juhtimine ja korraldamine
2.4.1 Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine
2.4.2 Ehitustööde vahetu juhtimine objektil
2.4.3 Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine
2.4.4 Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine
A.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
2.5.1 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine
2.5.2 Ehitusplatsi korrashoiu ja keskkonnaohutuse tagamine
2.5.3 Tegutsemine hädaolukorras (tööõnnetus, avarii, tulekahju, konstruktsiooni lagunemine vm)
A.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
2.6.1 Ehitustööde kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine
2.6.2 Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse korraldamine
A.2.7 Ehitustööde üleandmine
2.7.1 Tehtud tööde üleandmine-vastuvõtmine
2.7.2 Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine
2.7.3 Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine
2.7.4 Garantiiperioodi toimingute korraldamine
A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.9 Üldehitustööde tegemine
2.9.1 Puitkonstruktsioonide ehitamine
2.9.2 Kivikonstruktsioonide ehitamine
2.9.3 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide ehitamine
2.9.4 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
A.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine
2.10.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.10.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.10.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.11 Kivikonstruktsioonide ehitamine
2.11.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.11.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.11.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.12 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
2.12.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.12.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.12.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.13 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
2.13.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.13.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.13.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.14 Ehitusviimistlustööde tegemine
2.14.1 Maalritööde tegemine
2.14.2 Plaatimistööde tegemine
2.14.3 Põrandakatmistööde tegemine
2.14.4 Krohvimistööde tegemine
A.2.15 Maalritööde tegemine
2.15.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.15.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.15.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.16 Plaatimistööde tegemine
2.16.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.16.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.16.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.17 Põrandakatmistööde tegemine
2.17.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.17.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.17.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.18 Krohvimistööde tegemine
2.18.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.18.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.18.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.19 Küttesüsteemide ehitamine
2.19.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.19.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.19.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.20 Jahutussüsteemide ehitamine
2.20.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.20.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.20.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.21 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
2.21.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.21.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.21.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.22 Hoonesiseste ja kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
2.22.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.22.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.22.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt