Kutsestandardid

Aktiivtegevuste vaneminstruktor, tase 5

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 04-11062014-03/3k

Spetsialiseerumised:
Seiklusraja vaneminstruktor, tase 5
Maastikuvibu vaneminstruktor, tase 5
Matkajuht, tase 5

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Reisiteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/11.06.2014

Kehtib alates: 11.06.2014

Kehtib kuni: 02.11.2016

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms alade keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Aktiivtegevuste instruktori kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Aktiivtegevuste vaneminstruktori töö eesmärk on pakkuda kliendile elamusi läbi aktiivsete tegevuste. Aktiivtegevuste läbiviimisel arvestab ta sihtgrupi vajaduste, ea ja võimetega.
Instruktor kasutab erinevaid erialaspetsiifilisi vahendeid, oskab adekvaatselt hinnata riske, käituda kriisiolukorras ning anda esmaabi.
Instruktor on klienditeenindaja, kes tegutseb ja käitub vastavalt heale tavale ja eetilistele normidele, on võimeline suhtlema klientidega erinevatest rahvustest ja kultuuridest.
Aktiivtegevuste instruktori tööülesanded on aktiivtegevuste ettevalmistamine ja juhtimine ning tegevuste jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine, sh turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, kvaliteedi arendamine, turunduse ja müügi korraldamine. Vaneminstruktor vastutab varustuse olemasolu ja korrasoleku eest ning riskijuhtimise plaani koostamise ja järgimise eest. Vaneminstruktor juhendab instruktoreid ja meeskonda.
Vaneminstruktor on usaldusväärne ja professionaalne.

Tööosad

A.2.1 Aktiivtegevuste ettevalmistamine:
1) tegevusplaani koostamine ja järgmine;
2) riskijuhtimine;
3) osapooltega kokkulepete sõlmimine.

A.2.2 Aktiivtegevuste läbiviimine ja gruppide juhendamine:
1) tegevuste tutvustamine;
2) juhiste andmine ohutuse ja turvalisuse osas;
3) kliendi valmisoleku hindamine;
4) tegevuste läbiviimine;
5) tegevuste lõpetamine;
6) tagasiside analüüsimine.

A.2.3 Tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine:
1) varustuse hankimine, hooldamine ja säilitamine;
2) tegevuskeskkonna ja -paikade valik, heakorra järgimine ja hooldamine;
3) varustuse transportimine.

A.2.4 Müük, turundus ja tootearendus:
1) toote/teenuse arendamine;
2) turunduse ja müügi korraldamine.

A.2.5 Juhendamine ja koolitamine:
1) töökvaliteedi tagamine;
2) instruktoritöö koordineerimine ja koolitamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.6 Köietööde ja seikluspargi töö juhendamine:
1) seiklusraja avamine ja kontrollimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) järelevalve seiklusradadel;
4) päästmine.

A.2.7 Maastikuvibulaskmise juhendamine
1) viburaja ehitamine ja varustuse kontrollimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) järelevalve viburajal;
4) tegutsemine ohuolukorras.

A.2.8 Matkamine
A.2.8.1 Veematkad:
1) veekogu valimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) turvanõuete järgimine;
4) päästmine.
A.2.8.2 Jalgsimatkad:
1) retkede ettevalmistamine ja juhtimine;
2) looduse vahendamine retkedel;
3) koolitusprogrammide koostamine, juhtimine ning koolituste korraldamine.
A.2.8.3 Suusa-, kelgu-, saanimatkad.
A.2.8.4 Rattamatkad.
A.2.8.5 Ratsamatkad.