Kutsestandardid

Mesinik, tase 5

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 11-05062014-05/2k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Mesindus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 24/05.06.2014

Kehtib alates: 05.06.2014

Kehtib kuni: 04.06.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mesinik, tase 5 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamiseks ning isikute hindamiseks kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Mesiniku kutseid on kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik tase 5.
Mesinik, tase 5 töö eesmärgiks on mesilasperede pidamine, mesindussaaduste tootmine ja turustamine. Ta hooldab mesilasperesid aastaringselt erinevate tarutüüpidega, sealhulgas erinevate korpustarutüüpidega (madal raam, kõrge raam) ja tagab mesindusinventari olemasolu ning korrasoleku.

Mesinik töötab iseseisvalt, on oma töös jätkusuutlik, innovatiivne, planeerib ise oma tööaega ja ülesandeid. Tema töö eeldab mesila majandamiseks vajalikke teadmisi ja ettevõtlikkust. Mesinik oskab ette näha edu ja võimalikku ebaedu, hindab ja analüüsib oma tegevusi vajalike lahenduste leidmiseks.
Mesindussaaduste tootmise protsessis aitab ta kaasa looduse taastootmisele, liigirikkuse säilitamisele ja keskkonna säästmisele.
Töötamisel mesinikuna tuleb kasuks juhilubade olemasolu.

Tööosad

A.2.1. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - kevadised hooldustööd
1.1 Mesilaste kevadise puhastuslennu hindamine
1.2 Kevadise pearevisjoni läbiviimine
1.3 Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega
1.4 Tarude puhastamine, desinfitseerimine ja perede ümbertõstmine
1.5 Kevadine täiend- ja ergutussöötmine
1.6 Kevadine perede laiendamine
1.7 Mesilaspere kevadine ravi
1.8 Kahjuritõkete paigaldamine

A.2.2. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - suvised hooldustööd
2.1 Suvine perede laiendamine
2.2 Sülemlemise vältimine
2.3 Sülemite alla toomine ja tarusse paigutamine
2.4 Mesilasema ülesotsimine
2.5 Uue ema andmine peresse
2.6 Uute mesilasperede moodustamine
2.7 Mesilaspere tervise seisundi hindamine

A.2.3. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - sügisesed hooldustööd
3.1 Mesilaspere koondamine ja talvepesa moodustamine
3.2 Mesilasperede likvideerimine, ühendamine või tugevdamine
3.3 Talviste söödavarude hindamine
3.4 Mesilasperede sügisene täiendussöötmine
3.5 Tarude talveks ettevalmistamine
3.6 Mesilaspere sügisene ravi
3.7 Sügisese puhastuslennu soodustamine

A.2.4. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - talvised hooldustööd
4.1 Talvine jooksev kontrollimine välisvaatlusena
4.2 Perede kuulamine ja pudersöödaga abistamine kevad-talvel

A.2.5. Inventari ettevalmistamine
5.1 Tarude, kärjeraamide ja söödanõude korrastamine, puhastamine ja desinfitseerimine
5.2 Suitsiku materjali varumine ja ettevalmistamine
5.3 Uute tarude ehitamine ja/või ostmine
5.4 Uute raamide kokkulöömine, traatimine, kärjetamine

A.2.6. Kärjemajandus
6.1 Kärgede sorteerimine
6.2 Kärgede ladustamine ja säilitamine
6.3 Kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse hindamine ja soetamine
6.4 Kärgede varumine
6.5 Mittekõlbulike kärgede vahaks sulatamine

A.2.7. Mesilasemade kasvatamine
7.1 Emaperede ja leseperede valimine
7.2 Lesekasvatus
7.3 Vageldusmaterjali valimine
7.4 Ammperede moodustamine
7.5 Vageldamine
7.6 Paarumisperede moodustamine
7.7 Mesilasemade paarumise kontrollimine
7.8 Mesilasema otsimine, puuristamine ja märgistamine
7.9 Mesilasema andmine peresse
7.10 Mesilasemade vahetamine ja vanade emade likvideerimine
7.11 Paarumisperede ühendamine põhiperedega
7.12 Noorte mesilasemade produktiivsuse kontrollimine
7.13 Mesilasperede tootmine - paljundamine varuemaperedeks

A.2.8. Mesindussaaduste tootmine - mee tootmine
8.1 Korpuste või raamide paigutuste muutmine korpustarudes
8.2 Magasinide paigutuste muutmine lamavtarudes
8.3 Monofloorse mee tootmine
8.4 Mee küpsuse hindamine mesilasperes ja meekärgede võtmine
8.5 Mee kärgedest eraldamine
8.6 Mee kurnamine ja selitamine
8.7 Kärjekaanetisest mee eraldamine
8.8 Meeproovide võtmine analüüsideks
8.9 Kärjemee tootmine
8.10 Mee töötlemine, ladustamine ja säilitamine
8.11 Mee pakendamine ja märgistamine
8.12 Mee käitlemisseadmete korrashoid ja hooldamine
8.13 Mesilasperede ettevalmistamine ja transportimine korjele ja tagasi
8.14 Kanarbikumee pressimine
8.15 Täiendavate korjealade avastamine ning mesilasperede rändele viimine ja tagasi toomine
8.16 Korjemaa produktiivsuse hindamine ja mesilasperede optimaalse arvu väljaselgitamine

A.2.9. Mesindussaaduste tootmine - õietolmu tootmine
9.1 Õietolmu kogumine
9.2 Õietolmu kuivatamine
9.3 Õietolmu sorteerimine ja puhastamine
9.4 Õietolmu säilitamine

A.2.10. Mesindussaaduste tootmine - mesilasema toitepiima tootmine
10.1 Mesilasema toitepiima kogumine
10.2 Mesilasema toitepiima säilitamine

A.2.11. Mesindussaaduste tootmine - taruvaigu tootmine
11.1 Taruvaigu kogumine
11.2 Taruvaigu säilitamine

A.2.12. Mesindussaaduste tootmine - suira tootmine
12.1 Suira kogumine
12.2 Suira säilitamine

A.2.13. Mesindussaaduste tootmine - vaha tootmine
13.1 Kärjepõhjade ülesehitamise soodustamine kärjemajanduse parandamiseks
13.2 Kärgede sulatamine vahaks ja ohutustehnika järgimine
13.3 Kärjeehituse soodustamine vaha tootmise eesmärgil

A.2.14. Mesindussaaduste tootmine - põllumajanduskultuuride tolmeldamine
14.1 Mesilasperede ettevalmistamine ja perede transportimine põllumajanduskultuuridele
14.2 Mesilasperede hooldamine põllu- ja aiakultuuride tolmeldamisel

A.2.15. Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine
15.1 Varroatoosi nakatumise ulatuse kindlakstegemine ja ravimine
15.2 Mesilaste taru langetise proovide võtmine ning saatmine laborisse haiguste seireks
15.3 Nakkushaiguste eristamine mittenakkushaigustest, mesilaste, kärje- ja meeproovide laborisse esitamine
15.4 Haiguse ulatuse kindlakstegemine ja loomaarsti teavitamine
15.5 Mesila tervisekaardi ja ravimiarvestuse pidamine

A.2.16. Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest
16.1 Väikekahjurite ennetamine
16.2 Tarude kaitsmine tihaste, nugise, rähni, hiirte jt eest
16.3 Mesila kaitsmine karude eest
16.4 Kahjustuste likvideerimine ja tarude parandamine
16.5 Väikekahjurite tõrjumine

A.2.17. Mesila majandamine
17.1 Äriplaani koostamine
17.2 Mesila tasuvuse arvestamine
17.3 Meevurritamise ja meemüügi arvestuse pidamine
17.4 Tööajakulu optimeerimine