Kutsestandardid

Mesinik, tase 4

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 11-05062014-04/1k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Mesindus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 24/05.06.2014

Kehtib alates: 05.06.2014

Kehtib kuni: 04.06.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mesinik, tase 4 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamiseks ning isikute hindamiseks kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Mesiniku kutsed on kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5.

Mesinik, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö eesmärgiks on mesilasperede aastaringne hooldamine erinevate tarutüüpidega, sealhulgas erinevate korpustarutüüpidega (madal raam, kõrge raam), mesinduseinventari korrasoleku tagamine ning osalemine tootmis- ja turustamisprotsessis.

Mesinik, tase 4 on võimeline töötama iseseisvalt ja vastutab oma töölõigu eest. Ta hindab ja analüüsib oma teadmiste taset ning on võimeline tegema ettepanekuid töötulemuste parendamiseks.
Töötamisel mesinikuna tuleb kasuks juhilubade olemasolu.

Tööosad

A.2.1. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - kevadised hooldustööd
1.1 Mesilaste kevadise puhastuslennu hindamine
1.2 Kevadise pearevisjoni läbiviimine
1.3 Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega
1.4 Tarude puhastamine, desinfitseerimine ja perede ümbertõstmine
1.5 Kevadine täiend- ja ergutussöötmine
1.6 Kevadine perede laiendamine
1.7 Mesilaspere kevadine ravi
1.8 Kahjuritõkete paigaldamine

A.2.2. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - suvised hooldustööd
2.1 Suvine perede laiendamine
2.2 Sülemlemise vältimine
2.3 Sülemite alla toomine ja tarusse paigutamine
2.4 Mesilasema ülesotsimine
2.5 Uue ema andmine peresse
2.6 Uute mesilasperede moodustamine
2.7 Mesilaspere terviseseisundi hindamine

A.2.3. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - sügisesed hooldustööd
3.1 Mesilaspere koondamine ja talvepesa moodustamine
3.2 Mesilasperede likvideerimine, ühendamine või tugevdamine
3.3 Talviste söödavarude hindamine
3.4 Mesilasperede sügisene täiendussöötmine
3.5 Tarude talveks ettevalmistamine
3.6 Mesilaspere sügisene ravi
3.7 Sügisese puhastuslennu soodustamine

A.2.4. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - talvised hooldustööd
4.1 Talvine jooksev kontrollimine välisvaatlusena
4.2 Perede kuulamine ja pudersöödaga abistamine kevad-talvel

A.2.5. Inventari ettevalmistamine
5.1 Tarude, kärjeraamide ja söödanõude korrastamine, puhastamine ja desinfitseerimine
5.2 Suitsiku materjali varumine ja ettevalmistamine
5.3 Uute tarude ehitamine ja/või ostmine
5.4 Uute raamide kokkulöömine, traatimine, kärjetamine

A.2.6. Kärjemajandus
6.1 Kärgede sorteerimine
6.2 Kärgede ladustamine ja säilitamine
6.3 Kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse hindamine ja soetamine
6.4 Kärgede varumine
6.5 Mittekõlbulike kärgede vahaks sulatamine

A.2.7. Mesilasemade kasvatamine
7.1 Emaperede ja leseperede valimine
7.2 Vageldusmaterjali valimine
7.3 Ammperede moodustamine
7.4 Vageldamine
7.5 Paarumisperede moodustamine
7.6 Mesilasemade paarumise kontrollimine
7.7 Mesilasema otsimine ja puuristamine
7.8 Mesilasema andmine peresse
7.9 Mesilasemade vahetamine ja vanade emade hävitamine
7.10 Paarumisperede ühendamine põhiperedega

A.2.8. Mesindussaaduste tootmine - mee tootmine
8.1 Korpuste või raamide paigutuste muutmine korpustarudes
8.2 Magasinide paigutuste muutmine lamavtarudes
8.3 Mee küpsuse hindamine mesilasperes ja meekärgede võtmine
8.4 Mee kärgedest eraldamine
8.5 Mee kurnamine ja selitamine
8.6 Kärjekaanetisest mee eraldamine
8.7 Meeproovide võtmine analüüsideks
8.8 Mee ladustamine ja säilitamine
8.9 Mee pakendamine ja märgistamine
8.10 Mee käitlemisseadmete korrashoid ja hooldamine
8.11 Mesilasperede ettevalmistamine ja transportimine korjele ja tagasi
8.12 Korjetaimede kaardistamine

A.2.9. Mesindussaaduste tootmine - vaha tootmine
9.1 Kärjepõhjade ülesehitamise soodustamine kärjemajanduse parandamiseks
9.2 Kärgede sulatamine vahaks ja ohutustehnika järgimine

A.2.10. Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine
10.1 Varroatoosi nakatumise ulatuse kindlakstegemine ja ravimine
10.2 Mesilaste taru langetise proovide võtmine ning saatmine laborisse haiguste seireks
10.3 Nakkushaiguste eristamine mittenakkushaigustest, mesilaste, kärje- ja meeproovide laborisse esitamine
10.4 Haiguse ulatuse kindlakstegemine ja loomaarsti teavitamine
10.5 Mesila tervisekaardi ja ravimiarvestuse pidamine

A.2.11. Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest
11.1 Väikekahjurite ennetamine
11.2 Tarude kaitsmine tihaste, nugise, rähni, hiirte jt eest
11.3 Kahjustuste likvideerimine ja tarude parandamine
11.4 Väikekahjurite tõrjumine

A.2.12. Mesila majandamine
12.1 Äriplaani koostamine
12.2 Mesila tasuvuse arvestamine
12.3 Meevurritamise ja meemüügi arvestuse pidamine
12.4 Tööajakulu optimeerimine