Kutsestandardid

Operaator-lavastaja, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-24042014-13/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 19/24.04.2014

Kehtib alates: 24.04.2014

Kehtib kuni: 23.04.2019

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Operaator-lavastaja, tase 6 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6.
Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

6. taseme operaator-lavastaja töötab tihedas koostöös režissööri ja produtsendiga saate või salvestuse planeerimisel ja loomingulise ning tehnilise vormi kujundamisel, koostab võtteskeeme. Juhendab operaatoreid kaameraproovi ajal režiipuldist (kadreeringud, kaamera asetus jms.), reeglina ise kaameramehe funktsioone ei täida. Osaleb montaažlehtede ettevalmistamisel, teeb koostööd kunstniku ja valgustajaga. Vajadusel kuulub tema tööülesannete hulka juhtkonna nõustamine tehnika ostmisel. Juhib teleoperaatorite tööd, osaleb esinejate ja näitlejate juhendamisel, kooskõlastades seda režissööriga.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine
A.2.3 Koostöö korraldamine
A.2.4 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.5 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.6 Filmimine ja valgustamine
A.2.7 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.8 Juhendamine ja töö näitlejatega
A.2.9 Suhtlemine
A.2.10 Ohutusnõuete järgimine