Kutsestandardid

Juhtoperaator, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-24042014-12/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 19/24.04.2014

Kehtib alates: 24.04.2014

Kehtib kuni: 13.11.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Juhtoperaator, tase 6 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6.
Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

6. taseme juhtoperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Kutsealastele teadmistele ja oskustele lisanduvad kogemused ja vilumus. Ta töötab iseseisvalt või juhib teiste operaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd. Dokumentaalse või olukirjeldusliku salvestuse puhul vastutab salvestatava materjali loomingulise ja
tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Juhtoperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valguse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks. Juhtoperaator tutvub salvestuse või saate ettevalmistamisel koos lavastaja, režissööri, kunstniku ja valgustajaga võtteplatsi(de)ga ning määrab nendega koostöös kindlaks kaamerate asukohad, vajaliku optika, filtrid, valgustehnika. Viib läbi valgusproovi. Vajadusel osaleb saate või salvestuse tegemiseks vajaliku montaažlehe koostamisel ning vastavalt sellele jagab välja kaamerameestele ülesanded.
Juhib teleoperaatorite meeskonda. Vajalik pidev enesetäiendamine.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine
A.2.3 Koostöö korraldamine
A.2.4 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.5 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.6 Filmimine ja valgustamine
A.2.7 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.8 Juhendamine
A.2.9 Suhtlemine
A.2.10 Ohutusnõuete järgimine