Kutsestandardid

Välioperaator, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 19-24042014-11/5k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 19/24.04.2014

Kehtib alates: 24.04.2014

Kehtib kuni: 13.11.2018

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Välioperaator, tase 5 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6.
Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

Välioperaator võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Välioperaator töötab tavaliselt iseseisvalt või vajadusel juhtoperaatori juhendamisel. Vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Välioperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valgustuse ja reportaažheli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks.
Välioperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta hoolitseb loominguliste ideede adekvaatse teostamise eest.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine
A.2.3 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.4 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.5 Filmimine ja valgustamine
A.2.6 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.7 Suhtlemine
A.2.8 Ohutusnõuete järgimine