Kutsestandardid

Teleoperaator, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-24042014-10/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 19/24.04.2014

Kehtib alates: 24.04.2014

Kehtib kuni: 13.11.2018

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Teleoperaator, tase 4 kutsestandard on kutsehariduse ja täiendõppe õppekavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6. Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

Teleoperaator, tase 4 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Teleoperaator töötab tavaliselt juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga. Vastutab temale usaldatud võttetehnika eest televõtte, transportimise ja tagastamise ajal. Vajalik on pidev enesetäiendamine. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.3 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.4 Filmimine ja valgustamine
A.2.5 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.6 Suhtlemine
A.2.7 Ohutusnõuete järgimine