Kutsestandardid

Müügikorraldaja, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 04-03032014-5.1/5k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Kaubandus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 15/03.03.2014

Kehtib alates: 03.03.2014

Kehtib kuni: 02.03.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Müügikorraldaja, tase 5 kutsestandardi on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega.
Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama.
Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumis- ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.

Tööosad

A.2.1 Klienditeeninduse korraldamine:
1) teenindusprotsessi juhtimine;
2) kassatöö korraldamine;
3) kliendi tagasiside kogumine, analüüsimine ja probleemide lahendamine.
A.2.2 Kaupade käitlemise korraldamine:
1) kaubavarude analüüsimine ja kaupade tellimine;
2) kaubakäitlemise korraldamine;
3) kaupade väljapanekute kujundamine.
A.2.3 Müügitöö korraldamine:
1) majandustegevuse tulemuste arvestamine ja analüüsimine;
2) turundamine kaubandusettevõttes.
A.2.4 Juhendamine ja juhtimine:
1) personali juhendamine ja igapäevase töö korraldamine;
2) juhtimine ja eestvedamine.