Kutsestandardid

Kinnisvara hooldusmeister, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 13-17022014-1.1.2/5k

Spetsialiseerumised:
Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine
Hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Kinnisvarateenused

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu

Otsus: 28/17.02.2014

Kehtib alates: 17.02.2014

Kehtib kuni: 16.02.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 kutsestandard on aluseks täiendkoolituse õppekavadele ja isikute kutsealaste kompetentside hindamisele.

Töö kirjeldus

Kinnisvara (ehitise ja selle juurde kuuluva krundi) hooldamine on kinnisvara korrashoiu tervikteenuse osa. Kinnisvara hooldamine on kompleksteenus, mille peamine eesmärk on säilitada või taastada seisund, mille korral ehitis ja selle juurde kuuluv krunt säilitab oma toimivuse ja kasutatavuse ning vastab kavandatud ehitise ja selle juurde kuuluva krundi otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. Kinnisvara hooldamine jaguneb kaheks suuremaks alajaotuseks: ehitiste tehniline hooldamine ja heakorratööde tegemine.
Ehitiste tehniline hooldamine jaguneb omakorda ehitiste ehituskonstruktsioonide hoolduseks, ehitiste keskkonnatehnika hoolduseks ning ehitiste elektripaigaldiste ja nõrkvoolusüsteemide hoolduseks. Heakorratööd jagunevad krundi heakorra- ja haljastustöödeks ning ehitise sisepuhastus- ja koristustöödeks. Kinnisvara hooldamise töö sisu ja eesmärk on täpsemalt esitatud kutsestandardi mõistete lisas (Lisa 2).

Kinnisvara hooldusmeister töötab ehitiste konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide ja/või krundi hoolduse alal, peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiu korraldamisega.

Kinnisvara hooldusmeister juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid“ ja EVS-EN 15311:2011 „Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“ ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast, samuti kutse andja antavatest valdkonna üldistest juhistest ning valdkonna avalikult kättesaadavatest juhendmaterjalidest (nt „Kinnisvarahooldaja käsiraamat“ jt). Kinnisvara hoolduse tegevusala tegevused on kirjeldatud EMTAKi (NACE) alajaotustega 8110, 8121 ja 8130.
Elektritööde osas piirdub kinnisvara hooldusmeistri pädevus lihtsate elektritöödega kehtivate õigusaktide mõistes (v.a juhul kui hooldusmeister omab elektritööde tegemiseks vastavat pädevustunnistust).

Kinnisvara hooldamise kutsealal on kolm kutsetaset:
Kinnisvarahooldaja, tase 4;
Kinnisvara hooldusmeister, tase 5;
Kinnisvara hooldusjuht, tase 6.

5. taseme kinnisvara hooldusmeistri peamised tööülesanded on ehitiste, tehnosüsteemide ning krundi hooldamise korraldamine ja hooldustööliste juhendamine, vajadusel vahetu hooldamine ja sellega seonduvate tööülesannete kvaliteetne täitmine. Töö seisneb ehitise ja selle juurde kuuluva krundi hooldamises vastavalt hoolduskavale, hooldustööde eelarvele ja tööandja antud juhistele. Tööülesannete hulka kuuluvad ka hooldus- ja heakorrategevuste korraldamine ja/või tegemine;, hooldustööliste töö korraldamine ja järelevalve ( sh nt ennetusliku ja avariilise hoolduse korraldamine) ehitise ja selle juurde kuuluva krundi korrashoiu tagamiseks; hooldusraamatu täitmise, ülevaatuste, toimivuse katsetuste, seadistamiste ja diagnostika korraldamine; avastatud vigade likvideerimise korraldamine; teiste kinnisvarahooldusplaanis sisalduvate hooldusmeetmete rakendamise korraldamine; ning keerulisemate eritööde tegemise korraldamine.

Kinnisvara hooldusmeister järgib oma töös kutse-eetikat ja head tava (Lisa 5) ning lähtub oma tööülesannete täitmisel konfidentsiaalsuse põhimõttest. Ta tuleb tööülesannete täitmisega toime nii tavapärastes kui ka keerukates olukordades, töötades iseseisvalt vastavalt hooldusjuhi etteantud juhistele. Oskab töötades kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt ehitusmaterjale, puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Valdavalt töötab meeskonnas, töö eeldab suhtlemist hooldustööliste, kolleegide ja klientidega. Kinnisvara hooldusmeister vastutab oma töö õigeaegse valmimise ja kvaliteetse tulemuse eest ning ka kavandatud hoolduskava ja tööde eelarve täitmise eest.

Tööosad

A.2.1 Kinnisvarahoolduse tööde tegemine ja tööliste juhtimine
2.1.1 Heakorratööde ja tehnosüsteemide plaaniliste hooldustööde tegemine objektidel.
2.1.2 Hooldus-, parandus- ja remonttööde tegemine või juhtimine objektil.
2.1.3 Avariide ja rikete lokaliseerimine ja/või likvideerimine.
2.1.4 Arvestinäitude fikseerimine.
2.1.5 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmine.
2.1.6 Sisseostetavate teenuste teostuse ja kvaliteedi kontrollimine.
2.1.7 Vastutamine materiaalsete väärtuste säilimise eest.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine
A.2.2 Ehitise konstruktsioonide tehnohooldus
2.2.1 Krundi rajatiste (nt aiad, väravad, tõkkepuud, piirded jne), hoone põhikonstruktsiooni,
fassaadide ja vundamentide hooldamine.
2.2.2 Katuste ja katuseräästaste hooldamine.
2.2.3 Akende, uste ja muude avatäidete hooldamine.
2.2.4 Hoone sisetarindite hooldamine.
2.2.5 Korstnate ja küttekollete seisukorra visuaalne kontrollimine ja hoolduse korraldamine.
A.2.3 Krundi heakord ja haljastus
2.3.1 Kõnniteede, radade, sõiduteede ja parklate puhastamine ja hooldamine.
2.3.2 Hoone välispiirete puhastamine.
2.3.3 Parkmetsade ja haljasalade puhastamine ja hooldamine.
2.3.4 Spordi- ja mänguväljakute puhastamine ja hooldamine.
2.3.5 Veekogude (nii looduslike kui kunstlike) ja kaldaribade puhastamine ja hooldamine.
2.3.6 Muude heakorratööde tegemine.
A.2.4 Sisepuhastus- ja koristustööd
2.4.1 Objekti puhastus- ja koristusvajaduse määratlemine.
2.4.2 Tööks vajalike vahendite valimine.
2.4.3 Hügieenitarvikute valimine, lisamine ja paigaldamine.
2.4.4 Põhi-, üldkasutatavate ja tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine.
2.4.5 Põhi-, üldkasutatavate ja tehniliste ruumide pindade hooldamine ja eripuhastustööde tegemine.
2.4.6 Muud ühekordsed ja eriotstarbelised puhastustööd.
2.4.7 Hoonesiseste jäätmekäitlustööde tegemine.

Hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine
A.2.5 Küttesüsteemide tehnohooldus
2.5.1 Küttesüsteemide korralise hoolduse tegemine.
2.5.2 Küttesüsteemide tehnohooldustööde tegemine.
2.5.3 Küttesüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine.
A.2.6 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldamine
2.6.1 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide korralise hoolduse tegemine.
2.6.2 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldustööde tegemine.
2.6.3 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine.
A.2.7 Soojasõlme tehnohooldus
2.7.1 Soojasõlmede korralise hoolduse tegemine.
2.7.2 Soojasõlmede tehnohooldustööde tegemine.
2.7.3 Soojamõõtjanäitude fikseerimine.
2.7.4 Soojasõlme avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine.
2.8 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus
2.8.1 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korralise hoolduse tegemine.
2.8.2 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldustööde tegemine.
2.8.3 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide avariiolukordade lokaliseerimine ja likvideerimine.
2.8.4 Veemõõtjanäitude fikseerimine.
A.2.9 Elektripaigaldiste tehnohooldus
2.9.1 Elektripaigaldiste tehnilise seisukorra ülevaatamine.
2.9.2 Ennetuslike ja korrigeerivate hooldustööde tegemine käidukava põhjal.
A.2.10 Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete tehnohooldus
2.10.1 Nõrkvoolupaigaldiste, turvasüsteemide ja eriseadmete töö jälgimine.
2.10.2 Nõrkvoolupaigaldistele, turvasüsteemidele ja eriseadmetele lihtsamate hooldustööde ja seadistuste tegemine.
2.10.3 Kaabeldustööde tegemine.