Kutsestandardid

Pottseppmeister, tase 5

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 13-17022014-1.2.3/4k

Spetsialiseerumised:
Pottseppmeister-restauraator, tase 5

Osakutsed:
Küttesüsteemi vastutav paigaldaja, tase 5

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu

Otsus: 28/17.02.2014

Kehtib alates: 17.02.2014

Kehtib kuni: 16.02.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Käesolev kutsestandard on aluseks isikute kutsealaste kompetentside hindamisele ja täiendkoolituse õppekavadele.

Töö kirjeldus

Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell tase 3
Pottsepp tase 4
Pottseppmeister tase 5

5. taseme pottseppmeister ehitab ja renoveerib erinevaid tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme ning paigaldab ja parandab tootjavastutusega valmiskütteseadmeid ning korstnasüsteeme.
Tal on õigus koostada eksperthinnanguid. Meistri tasemel pottsepp juhendab ning õpetab välja pottsepp-selle.
Pottseppmeister, tase 5 kutse raames on võimalik omandada ka piiratud õigustega küttesüsteemi vastutava paigaldaja osakutse, mis lubab inimesel tööturul iseseisvalt tegutseda ning paigaldada, monteerida (koostada) ning renoveerida tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme.

5.taseme pottseppmeister võib soovi korral ning vajalikke koolitusi läbides spetsialiseeruda ja omandada pottseppmeister-restauraatori kutse.

5.taseme pottseppmeister lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid.

Tööosad

A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja dokumentatsiooniga
2.1.1. Kliendi soovide väljaselgitamine
2.1.2. Tutvumine dokumentatsiooniga
2.1.3. Olemasolevale küttesüsteemile hinnangu andmine
2.1.4. Õhuvarustuse olemasolu hindamine
2.1.5. Kliendi nõustamine
A.2.2 Ehitatava küttesüsteemi kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.2.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine
2.2.2. Ruumi planeeritava kütteseadme soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine
2.2.3. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine
2.2.4. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine
A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.3.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine
2.3.2. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine
2.3.3. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine
A.2.4 Tahkekütteseadme ehitamine
2.3.1. Töökeskkonna ettevalmistamine
2.3.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine
2.3.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine
2.3.4. Müüritiskütteseadme ehitamine
2.3.5. Müüritiskorstna ehitamine
2.3.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine
2.3.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile
2.3.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile
2.3.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas
A.2.5 Tootjavastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
2.5.1. Töökeskkonna ettevalmistamine
2.5.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine
2.5.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine
2.5.4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale
2.5.5. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a. müüritiskorsten) korstna paigaldamine
2.5.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine
2.5.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile
2.5.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile
2.5.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas
A.2.6 Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
2.6.1. Tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine
2.6.2. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine
A.2.7 Tootjavastutusega tahkekütteseadme või –süsteemi renoveerimine
2.7.1. Tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine
2.7.2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine
A.2.8 Tahkeküttesüsteemile eksperthinnangu andmine
2.8.1. Küttesüsteemi ja/või selle osade seisundi hindamine eksperthinnangu andmise eesmärgil
2.8.2. Eksperthinnangu koostamine ja vormistamine

Küttesesüsteemi vastutava paigaldaja 5. taseme osakutse moodustub järgmistest tööosadest:
A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga
2.1.1 Kliendi soovide väljaselgitamine.
2.1.2 Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga.
2.1.3 Olemasolevale küttesüsteemile hinnangu andmine.
2.1.4 Kliendi nõustamine.
2.1.5 Õhuvarustuse olemasolu hindamine.
A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.3.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.3.2. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.3.3. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.5 Tootjavastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
2.5.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.5.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.5.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.5.4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
2.5.5. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
2.5.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.5.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.5.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.5.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.7 Tootjavastutusega tahkekütteseadme või –süsteemi renoveerimine
2.7.1. Tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.7.2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.9 Tahkekütteseadme restaureerimine
2.9.1. Dokumentatsiooniga tutvumine ja vajaliku dokumentatsiooni korraldamine.
2.9.2. Ehitusmahu määramine ja tööplaani koostamine.
2.9.3. Restaureerimisprogrammiga tutvumine (selle olemasolul) ja/või selle koostamine.
2.9.4. Tahkekütteseadme restaureerimiseks ettevalmistamine.
2.9.5. Tellija ja kolmandate osapooltega suhtlemine.
2.9.6. Tahkekütteseadme restaureerimine ja/või konserveerimine.

Pottsepa kutsete tööosade ja tööülesannete täielik võrdlev loetelu on toodud kutsestandardi lisas 1.