Kutsestandardid

Arborist, tase 4

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 16-20022014-4.2/4k

Osakutsed:
Raietööline, tase 2
Viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4
Parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 14/20.02.2014

Kehtib alates: 20.02.2014

Kehtib kuni: 19.02.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Arborist, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Selle kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks;
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Töö kirjeldus

Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5.
Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.
Arborist, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset:
1) raietööline, tase 2,
2) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4,
3) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4.
Töötamisel avalikus ruumis järgib arborist oma tegevuste planeerimisel projekti või tööjuhendit ning arboristi kutse-eetikat (lisa 1).

Tööosad

Arborist, tase 4 kutse koosneb 11 töö osast.

A.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine
1) Töövahendi valimine
2) Ohufaktorite hindamine ja töö kavandamine
3) Turva- ja töövarustuse valimine ja kasutamine
4) Turva- ja töövarustuse hooldamine
5) Võsa- ja kettsae hooldamine
6) Töötamine võsasaega
7) Töötamine kettsaega
8) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.2 Puittaimede istutamine
1) Istikute säilimise tagamine nende transpordil, istutustöödel ja ladustamisel
2) Töökoha piiramine ja tähistamine
3) Istutuskoha ettevalmistamine
4) Puittaimede istutamine kasvukohale
5) Puittaimede istutusaegne lõikamine
6) Istutatud puittaimede järelhooldamine

A.2.3 Puude ümberistutamine
1) Puu ettevalmistamine ümberistutamiseks
2) Puittaimede ümberistutamine uuele kasvukohale
3) Puude istutusaegne lõikamine
4) Ümberistutatud puude järelhooldamine

A.2.4 Puittaimede hoolduslõikuse tegemine
1) Lõikustööde planeerimine
2) Kujundus- ja hoolduslõikuse tegemine
3) Hekkide ja põõsaste hoolduslõikuse tegemine

A.2.5 Viljapuude ja marjapõõsaste hooldamine
1) Lõikustööde planeerimine
2) Marjapõõsaste hoolduslõikuse tegemine
3) Viljapuude hoolduslõikuse tegemine
4) Tüvede ja võrade kaitsmine
5) Väetamisvajaduse hindamine
6) Taimekaitsetööde tegemine

A.2.6 Puittaimede erihooldustööde tegemine
1) Puittaimede ehitusaegne kaitsmine
2) Puudele tugivööde paigaldamine
3) Puittaimede kaitsmine kahjustavate mõjude eest
4) Puittaime väetamisvajaduse hindamine ja väetamine
5) Taimekaitsetööde tegemine

A.2.7 Puude raie eritingimustes (kallakud, elektriliini alus ja lähedus, teede ja rajatiste lähedus, piiratud ruum, tormimurd jm)
1) Langetusmeetodi valimine
2) Puude langetamine
3) Töötamine tormimurru aladel
4) Langetatud tüvede, valmistatud materjalide ja raidmete käitlemine,transportimine või ladustamine
5) Puiduhakkuri kasutamine
6) Langetatavate puude hindamine tarbepuiduna
7) Objekti viimistlemine

A.2.8 Parkmetsade ja haljastute hooldustööde planeerimine ja tegemine
1) Hooldustööde planeerimine
2) Parkmetsade ja haljastute hooldamine
3) Langetatavate puude hindamine tarbepuiduna
4) Langetatud tüvede ja raidmete käitlemine
5) Kändude eemaldamine
6) Objekti viimistlemine

A.2.9 Korvtõstukilt töötamine
1) Tõstuki valimine ja tellimine
2) Tõstuki ohutu kasutamine
3) Tõstukilt töötamine
4) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.10 Ronimisköitega töötamine
1) Ronimisvarustuse ja töövahendite valimine
2) Riskianalüüsi läbiviimine
3) Tellitud töö tegemine
4) Ronimisvarustuse hooldamine
5) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.11 Juhtimine, juhendamine ja majandamine
1) Kulude kalkuleerimine
2) Kokkulepete sõlmimine
3) Lubade ja kooskõlastuste olemasolu kontrollimine
4) Töö juhtimine ja juhendamine

Arborist, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) raietööline, tase 2, mis moodustub töö osast A.2.1;
2) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.1 ja A.2.5;
3) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.1 ja A.2.8