Kutsestandardid

Puukäsitööline, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 17-03032014-4.1/5k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 15/03.03.2014

Kehtib alates: 03.03.2014

Kehtib kuni: 02.03.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Puukäsitööline, tase 4 kutsestandard on kutse- ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kutsealaste kompetentside hindamise alus.

Töö kirjeldus

4. taseme puukäsitööline valmistab enda koostatud tööjooniste, etteantud kavandite või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid.
Ta tahub, vestab, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile, (tapib, põimib, liimib), kaunistab, kirjab ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid.
Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist.
Puukäsitööline kasutab tavapäraselt oma töös traditsioonilisi käsitööriistu, vajadusel ka elektritööriistu ja lihtsamaid puidutöötluspinke (saag-, höövel-, puur-, ja treipinke).
Ta on omandanud süvendatult vähemalt ühe järgmistest erioskustest:
tahumistööd, looduslikest materjalidest punumine, treimine, painutamine, puidu nikerdamine, intarsia ja lihtsate täispuidust mööbliesemete (nt pink, tool, kirst) valmistamine.
Puukäsitööline vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid juhendama.
Puukäsitööline peab kinni käsitöömeistri eetikanõuetest ning järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta võib töötada puutöönduse ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana.
Puukäsitööline on valmis turundama oma toodangut, teostama oma ideid, uuendama, parandama ja täiendama olemasolevaid tooteid, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires. Puukäsitööline võib end täiendades (nt rakenduskõrgkoolis õppides) saada puidu konservaatoriks, puupillide valmistajaks, paatide ehitajaks, korvipunujaks vms.

Seotud kutsed:
Puukäsitööline, tase 3
Tisler

Tööosad

A.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine, säilitamine, ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme valmistamine ja viimistlemine.

A.2.2 Puittoodete ja -teenuste turundamine
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Valitavad tööosad:
A.2.3 Tahumistöö.
A.2.4 Põimimine.
A.2.5 Treimine.
A.2.6 Painutamine.
A.2.7 Puidu nikerdamine.
A.2.8 Intarsia valmistamine.
A.2.9 Lihtsate täispuidust mööblitoodete valmistamine.