Kutsestandardid

Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 17-03032014-2.1/5k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 15/03.03.2014

Kehtib alates: 03.03.2014

Kehtib kuni: 02.03.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning kutseõppeasutuse lõpetajale esmakutse andmiseks ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

4. taseme nahkkäsitöö valmistaja valmistab enda koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi nahast käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise.
Nahkkäsitöö valmistaja oskab teha naha juurdelõikust, õhendada nahka noa või masinaga, valmistada lihtsamaid vorme ja katta neid nahaga, ühendada detaile õmblemise, põimimise, liimimise ja neetimise teel ning dekoreerida ja viimistleda nahkesemeid.
Lisaks põhioskustele on ta omandanud vähemalt ühe järgnevatest erioskustest:
aksessuaaride (nt tavapärased kotid, rihmad, käpikud, mütsid), rõivaesemete (nt vest, lihtsalõikeline seelik), liistuta jalanõude (nt pastlad), sisustusesemete (nt padjad, istmekatted), nahkvormide (nt vutlarid, karbid) ja raamatuköidete valmistamise oskused.
Nahkkäsitöö valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri abi.
Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid ja praktikante juhendama.
Nahkkäsitöö valmistaja peab kinni käsitöömeistri eetikanõuetest ning järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid.
Nahkkäsitöö valmistaja leiab tööd nahatööettevõttes, nahaõmblustöökojas, köitekojas jm, ta on valmis tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid (nt esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, nahkesemete parandamine, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires).
Nahkkäsitöö valmistaja võib end täiendades või rakenduskõrgkoolis õppides saada meistriks ning tegutseda konservaatori, mööblivalmistajana jms.

Tööosad

A.2.1 Nahast käsitööesemete valmistamine
2.1.1 Tööjooniste koostamine ja kavandite lugemine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Töö ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme valmistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Nahktoodete ja -teenuste turundamine
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Valitavad tööosad:
A.2.3 Aksessuaaride valmistamine.
A.2.4 Rõivaste valmistamine.
A.2.5 Liistuta jalanõude ja pastelde valmistamine.
A.2.6 Sisustusesemete valmistamine.
A.2.7 Nahkvormide valmistamine.
A.2.8 Raamatuköidete valmistamine.