Kutsestandardid

Forvarderioperaator, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 16-05122013-3.3.1/6k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 13/05.12.2013

Kehtib alates: 05.12.2013

Kehtib kuni: 04.10.2017

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Forvarderioperaator, tase 4 kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Töö kirjeldus

Forvarderioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes tunneb forvarderi ehitust ja hooldamist ning töötab sellega iseseisvalt vastavalt puiduvarumistehnoloogiatele.
Forvarderioperaator hindab puidu sortimendi kvaliteeti, laadib puidu forvarderile, hindab puidu kogust, veab puidu laoplatsile, virnastab puidu ja peab arvestust kokkuveetud koguste üle.
Forvarderioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ning puidu sortimentidele ja laoplatsile esitatud nõuetega.
Forvarderioperaatorina töötamisel tuleb kasuks mootorsõiduki ja liikurmasina juhtimisõigus (juhiluba) vastavalt kehtivale liiklusseadusele.

Tööosad

Forvarderioperaator, tase 4 kutse koosneb kahest osast:

A.2.1 Puidu kokkuvedu raietel
A.2.2 Forvarderi seadistamine ja korrashoid