Kutsestandardid

Turvajuht, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 18-11122013-06/5k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Turvateenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu

Otsus: 12/11.12.2013

Kehtib alates: 11.12.2013

Kehtib kuni: 10.12.2018

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Turvajuht, tase 5 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine.
Turvajuhi ülesandeks on korraldada ja juhtida turvateenuste osutamist.
Turvajuht töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, korraldades teenuse osutamist kliendi objektil.

Lisaks turvajuhi kutsele on turvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 3 kutse, kelle tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade ennetamine ning lahendamine.

Tööosad

A.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
2.1.1 Tööpiirkonna ülevaatamine
2.1.2 Töövahendite kontrollimine
2.1.3 Puuduste kõrvaldamine
A.2.2 Valvealase informatsiooni käitlemine
2.2.1 Jälgimine ja informatsiooni analüüs
2.2.2 Informatsiooni vahetamine ja edastamine
2.2.3 Sündmuse dokumenteerimine
A.2.3 Tehniliste süsteemide käsitlemine
2.3.1 Video- ja valvesüsteemide käsitlemine
2.3.2 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) käsitlemine
2.3.3 Sidevahendite käsitlemine
A.2.4 Isiku ajutine vabaduse piiramine
2.4.1 Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine
2.4.2 Süüteos kahtlustatava kinnipidamine
2.4.3 Isiku tuvastamine
2.4.4 Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine
2.4.5 Sündmuskoha puutumatuse tagamine
A.2.5 Läbipääsurežiimide tagamine
2.5.1 Läbipääsuõiguse tuvastamine
2.5.2 Isiku, isikuga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrollimine
A.2.6 Raha ja väärtuste vedu
2.6.1 Raha ja väärtuste saatmine jalgsi
2.6.2 Raha ja väärtuste saatmine/vedamine transpordivahendiga
A.2.7 Relvade ja erivahendite käitlemine
2.7.1 Relvade ja erivahendite hoidmine ja üleandmine
2.7.2 Relvade ja erivahendite kandmine
2.7.3 Relvade ja erivahendite kasutamine
A.2.8 Valveobjektipõhine korra tagamine
2.8.1 Sisekorraeeskirjadest tuleneva korra tagamine
2.8.2 Korra tagamine üritustel
2.8.3 Sekkumine korrarikkumiste takistamiseks
A.2.9 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
2.9.1 Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine tulekahju korral
2.9.2 Tegutsemine pommiohu korral
2.9.3 Tegutsemine muudes ohuolukordades
A.2.10 Juhtimine ja juhendamine
2.10.1 Turvatöö ettevalmistamine
2.10.2 Turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhine juhendamine
2.10.3 Turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe läbiviimine
2.10.4 Koostöö erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega
2.10.5 Ohuolukordade juhtimine
2.10.6 Inimvara juhtimine
A.2.11 Turvakonsultatsioon
2.11.1 Valveobjekti ohustavate riskide tuvastamine
2.11.2 Valveobjekti turvalisust tagavate soovituste kirjalik koostamine