Kutsestandardid

Kliiniline psühholoog, tase 7

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 05-15102013-12/5k

Spetsialiseerumised:
Kliiniline lapsepsühholoog, tase 7
Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, tase 7
Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog, tase 7
Neuropsühholoog, tase 7

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Psühholoogia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 16/15.10.2013

Kehtib alates: 15.10.2013

Kehtib kuni: 14.10.2018

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0912 Meditsiin

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kliiniline psühholoog, tase 7 on aluseks magistritaseme õppekavadele ja isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Kliinilise psühholoogi töö eesmärk on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine. Kliinilise psühholoogi töö esitab kõrgendatud nõudeid tema eetilistele põhimõtetele ja isikuomadustele. Kliiniline psühholoog spetsialiseerub järgmistele valdkondadele: kliiniline lapsepsühholoogia, psühhoteraapia, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoogia ja neuropsühholoogia.

Kliinilises psühholoogias on kaks kutset:

7. taseme kliinilise psühholoogi töö sisu on inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneerimise raskendatuse puhul; psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika; toetav psühhoteraapia; nõustamine; konsulteerimine; õpetamine ja nooremate kolleegide töö juhendamine; eksperthinnangute andmine kliinilise psühholoogia valdkonda kuuluvates küsimustes; koostöö teiste erialade spetsialistidega. Kliinilise psühholoogi töö meetod seisneb tööhüpoteeside püstitamises ja kontrollimises ning oma kutseoskuste ja teadmiste rakendamises iga inimese või grupi puhul vastavalt tema eripärale.

8. taseme kliiniline psühholoog on võimeline täitma kõiki 7. taseme kliinilise psühholoogi tööülesandeid, lisaks sisaldub tema töös kliinilise psühholoogia alane koolitamine; psüühiliste häirete ja tervise teaduslik uurimine, uute psühholoogilise diagnostika- ja sekkumismeetodite väljatöötamine ja kontrollimine ning osalemine tervisepoliitika planeerimises ja programmide hindamises.

Tööosad

A.2.1 Eesmärkide määratlemine.
A.2.2 Patsiendi hindamine.
A.2.3 Kliinilise psühholoogia erialameetodite arendamine.
A.2.4 Kliinilis-psühholoogiline sekkumine.
A.2.5 Kliinilis-psühholoogiliste sekkumiste hindamine.
A.2.6 Teabe jagamine patsientidele ja avalikkusele.
A.2.7 Kliinilise psühholoogi erialane areng ja koostöö.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kliiniline lapsepsühholoog
A.2.8 Lapse ja pereliikmete vajaduste määratlemine ja eesmärkide püstitamine.
A.2.9 Lapse kliinilis-psühholoogiline hindamine ja testimine.
A.2.10 Tõenduspõhiste psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja rakendamine lastel.

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
A.2.11 Tõenduspõhise psühhoteraapia läbiviimine.

Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog
A.2.12 Psühholoogia-alaste eksperdiarvamuste andmine menetlusasjades.
A.2.13 Hälbiva käitumise juhtumite kliiniline analüüs.
A.2.14 Tõenduspõhise psühhokorrektsiooni kavandamine ja tegemine.

Neuropsühholoog
A.2.15 Neuropsühholoogilise hindamise kavandamine ja tegemine.
A.2.16 Tõenduspõhiste neuropsühholoogiliste sekkumiste rakendamine.

Valitavad tööosad:
A.2.17 Kliinilise psühholoogia erialase teenuse väljatöötamine ja kasutamine.
A.2.18 Praksise haldamine.
A.2.19 Turundus ja müük.
A.2.20 Psühholoogiaalane koolitamine ja juhendamine.
A.2.21 Kliinilise psühholoogia teadusuurimuste tegemine.