Kutsestandardid

Volitatud teedeinsener, tase 8

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 15-05062013-8.2.6/5k

Spetsialiseerumised:
Sillaehitus
Teeehitus
Raudteeehitus

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Teedeehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu

Otsus: 10/05.06.2013

Kehtib alates: 05.06.2013

Kehtib kuni: 18.02.2015

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kutse taotleja või selle pikendaja kompetentsusnõuded.

Töö kirjeldus

Teedeinsener tegutseb kesktasemejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina maanteede, tänavate, raudteede ja rajatiste kavandamisel, rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning teede ja rajatiste lammutamisel. Teedeinseneri ülesanne on teeehituse tehniliste lahenduste väljatöötamine ja projektlahenduste realiseerimine, silmas pidades sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilisi aspekte.

Kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud teedeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.

Kõigi teedeinseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Volitatud teedeinsener (EKR 8.tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
Volitatud insenerilt eeldatakse sünteesimist ja arendustööd teatud kitsamal all-, eri- ja/või ametialal.
Volitatud teedeinsenerid spetsialiseeruvad maanteede ja tänavate ehituse, sildade ja viaduktide ehituse ning raudteede ehituse allerialadele.

Tööosad

Volitatud teedeinseneri töö osad ja ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel erialade ja ametialade loetelus. Töö osade ja ülesannete loetelu vt lisast 3.