Kutsestandardid

Käsitöömeister, tase 7

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.5/2k

Spetsialiseerumised:
Klaasipuhumismeister, tase 7
Rahvarõivameister, tase 7
Tekstiilimeister, tase 7

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 24.04.2018

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Käsitöömeister, tase 7 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Käsitöömeister 7 valmistab erineva keerukusastmega tehniliselt viimistletud, kõrgekvaliteedilisi, esteetilisi ja funktsionaalsetele nõuetele vastavaid käsitööesemeid traditsioonilises ja kaasaegsetes tehnikates. Ta vastututab oma ja teiste töötajate ning alltöövõtjate töötulemuste eest (nt tellimuste kvaliteet ja õigeaegne täitmine, tööprotsessi järjepidevus).
Keerulistele tööülesannetele läheneb ta uuenduslikult ja loovalt.
Tema tegevusel on tähtis ning positiivne mõju valdkonna käsitöö arengule.
Käsitöömeister võib tegutseda käsitööettevõtja, käsitööliste koolitaja, konsultandina või arendusspetsialistina.

Käsitöömeister spetsialiseerub klaasipuhumisele, tekstiilkäsitööle või rahvarõivaste valmistamisele ning sellega seotud koolitusele, arendustegevusele, juhtimisele nõustamisele või ettevõtte majandamisele.

Klaasipuhumismeister valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides klaasesemeid ja väikesarju koostöös kunstnikuga või iseseisvalt.

Rahvarõivameister komplekteerib piirkondlikul (Lõuna-, Põhja-, Lääne-Eesti ja saared) tasandil eesti rahvarõiva* kostüüme ja valmistab ise suurema osa komplekti esemetest. Ta määrab oma valitud piirkonna ulatuses rahvarõivaste kihelkondliku päritolu ja ajastu.
Rahvarõivameistri kompetentsust laiendavad rahvuslike vööde ja paelte, pitside, ehete, peakatete, jalanõude jt rahvarõivastega seotud esemete valmistamine.

Tekstiilimeister kavandab ja valmistab ühes tekstiilitöö põhitehnikas nüüdisaegsetel tehnoloogiatel ja pärimusteabel põhinevaid tekstiilesemeid (nt unikaalesemeid või väikesarju, ajalooliste tekstiilesemete koopiad).
Lisaks on ta omandanud ühe tekstiilitöö eritehnika või valmistusviisi: nt tekstiili viimistlus "materjali muutmine", uuenduslik viltimine, tekstiilist mänguasjade ja nukkude valmistamine jms.

Seonduvad kutsed:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (sh tekstiilkäsitöö valmistaja osakutsed),
Tekstiilikäsitöö sell, tase 4,
Tekstiilikäsitööline, tase 5,
Tekstiilimeister, tase 6,
Klaasipuhuja sell, tase 4,
Klaasipuhuja, tase 5.

*Rahvarõivaiks loetakse Eesti talupoja rõivastust alates 1700 a kuni linnamoelisele rõivastusele üleminekuni 19 saj II poolel. Esimesel rahvuslikul ärkamisajal kuulutati talurahva pidurõivas Eesti pidulikuks rahvarõivaks.

Tööosad

A.2.1 Käsitööesemete valmistamine.
2.1.1 Kavandamine ja valmistustehnika valimine.
2.1.2 Töö planeerimine ja ettevalmistamine.
2.1.3 Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
2.1.4 Eseme valmistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Käsitöötoodete ja teenuste turundus ja müük.
2.2.1 2.2.1 Toodete ja -teenuste väljaarendamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Valitavad tööosad:
A 2.3 Nõustamine.
A 2.4 Koolitamine.
A 2.5 Arendustegevus
A.2.6 Käsitööettevõtte majandamine.