Kutsestandardid

Rahvarõivameister, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.4/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 24.04.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rahvarõivameister, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Rahvarõivameister komplekteerib maakonna tasandil eesti rahvarõiva* komplekte ja valmistab ise need komplekti esemed tehnikates, milles tal on süvendatud oskused. Ülejäänud esemed tellib ta teistelt spetsialistidelt.
Rahvarõivavalmistajal on õmblusoskus ning valikuliselt:
1) silmuskudumise ja kangakudumise või
2) silmuskudumise ja tikkimise või
3) heegeldamise ja tikkimise või
4) heegeldamise ja kangakudumise oskus.
Rahvarõivameistri kompetentsust laiendavad rahvuslike vööde ja paelte, pitside, ehete, peakatete, jalanõude jt rahvarõivastega seotud esemete valmistamise oskus.
Rahvarõivameister kombineerib teadlikult ja oskuslikult traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid. Ta kogub lisateavet varasemate uurimuste kohta õppeasutustest, raamatukogudest ja muuseumidest ja oskab saadud infot analüüsida ja praktikas kasutada.
Ta suudab saavutada rahvarõivakomplektide originaaliläheduse, ajastupõhisuse, valmistamis- ja kandmistraditsioonidele vastavuse ning autentse rahvarõiva ja stilisatsiooni lahususe.
Rahvarõivameister vastutab oma ja teiste töötajate ning alltöövõtjate töötulemuste eest (nt tellimuste kvaliteet ja õigeaegne täitmine).
Rahvarõivameister turundab oma toodangut ning osutab teenuseid. Ta korraldab ja juhib valdkonna üritusi ja huviringe, koostab kavandeid, tööjuhiseid ja -jooniseid, uurib algallikaid, annab rahvarõivaalast nõu, võtab osa valdkonna arendamisest jms.

Seonduv kutsetase:
Rahvarõivameister, tase 7 (Käsitöömeister, tase 7 spetsialiseerumine)

*rahvarõivaiks loetakse eesti talupoja rõivastust alates 1700 a kuni linnamoelisele rõivastusele üleminekuni 19 saj II poolel. Esimesel rahvuslikul ärkamisajal kuulutati talurahva pidurõivas eesti pidulikuks rahvarõivaks.

Tööosad

A.2.1 Rahvarõivaste komplekteerimine ja üksikesemete valmistamine
2.1.1 Komplekteerimine.
2.1.2 Tegevuse kavandamine, valmistustehnika valimine.
2.1.3 Materjali varumine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme valmistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Rahvarõivaste ja nendega seonduvate teenuste turundamine
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Valitavad tööosad:
2.2.3 Nõustamine.
2.2.4 Käsitööettevõtte majandamine.