Kutsestandardid

Tekstiilimeister, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.3/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 24.04.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid..

Tekstiilimeister, tase 6 kutsestandard on aluseks kõrghariduse õppekavade koostamisele.
Tekstiilimeister, tase 6 esmane kutse antakse isikule kõrgharidusõppe lõpetamisel akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab tekstiilimeister, tase 6 kutsestandardile.

Töö kirjeldus

Tekstiilimeister, tase 6 valmistab tekstiilist erineva keerukusega kõrgekvaliteedilisi, esteetilisi ja funktsionaalseid käsitööesemeid ühes kindlas tekstiilitehnikas (õmbluskäsitöö, kangakudumine jm).
Tekstiilimeister kombineerib teadlikult ja oskuslikult traditsioonilisi ja kaasaegseid tekstiilitehnikaid tekstiilesemete, unikaalesemete, väikesarjade, rahvarõivaesemete, ajalooliste tekstiilesemete koopiate jm esemete valmistamisel. Ta koostab kavandeid ja tööjoonised ning uurib algallikaid.
Tema kompetentsust laiendavad uuendusliku viltimise, materjali muutmise, tekstiilist mänguasjade, nukkude jm esemete või esemegruppide valmistamise oskused.
Tekstiilimeister läheneb keerulistele tööülesannetele uuenduslikult ja loovalt.
Ta võtab vastutuse enda ja teiste töö eest. Ta organiseerib ja suunab kaastöötajate, sellide või praktikantide tegevust ning teeb koostööd sidusalade spetsialistidega. Ta turundab oma toodangut, osutab tekstiilialaseid teenuseid ning on valmis majandama oma ettevõtet.

Seonduvad kutsed:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (sisaldab osakutset „Käsitööeseme valmistaja“)
Tekstiilkäsitöö sell, tase 4
Tekstiilikäsitööline, tase 5
Tekstiilimeister, tase 7 (käsitöömeister 7 spetsialiseerumisala)

Tööosad

A.2.1 Tekstiilist käsitööesemete valmistamine.
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Esemete valmistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Tekstiili toodete ja teenuste turundamine.
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste müümine.

Valitavad tööosad:
2.2.3 Nõustamine.
2.2.4 Käsitööettevõtte majandamine.