Kutsestandardid

Tekstiilikäsitööline, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.2/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 24.04.2018

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. oktoobrini 2019 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 14/2018 16.04.2018


----------------
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Tekstiilikäsitööline, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Tekstiilikäsitööline valmistab tekstiilist kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid käsitööesemeid ühes kindlas traditsioonilises või kaasaegses tekstiilitehnikas või -esemegrupis (nt õmbluskäsitöö, kangakudumine, rahvarõivad, peakatted, nukud). Ta teeb iseseisvalt kavandeid, valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju.
Ta on valmis vastutama töörühma tööprotsessi sujuva läbiviimise ja töötajate töötulemuste eest.
Tekstiilikäsitööline suudab organiseerida ja suunata kaastöötajate, sellide või praktikantide tegevust, majandada ettevõtet ning teha koostööd sidusalade spetsialistidega.
Ta oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste parandamiseks.
Oma tegevuses peab ta tähtsaks käsitöömeistri eetika, tööohutuse ja keskkonnahoiu reeglite järgimist.
Tekstiilikäsitööline turundab oma toodangut, nõustab tellijaid ja osutab teenuseid, nagu nt harrastajate juhendamine, õpitubade läbiviimine, huviringi töö korraldamine, tekstiilitööd tutvustavate ürituste läbiviimine. Ta teeb allhankeid, kavandeid, tööjuhiseid ja –jooniseid ning uurimistöid.

Teised tekstiiliala kutsetasemed:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (sisaldab osakutset „Käsitööeseme valmistaja“)
Tekstiilkäsitöö sell, tase 4
Tekstiilimeister, tase 6
Tekstiilimeister, tase 7

Tööosad

A.2.1 Tekstiilist käsitööesemete valmistamine.
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Esemete valmistamine ja viimistlemine.

A.2.2 Tekstiili toodete ja teenuste turundamine.
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.