Kutsestandardid

Keraamikasell, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.7/5k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 21.11.2017

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Keraamikasell, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Keraamikasell valmistab käsitsi vormides kvaliteetseid ja esteetilisi keraamilisi esemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ning töövõtteid.
Keraamikasell oskab esemeid viimistleda, põletada, glasuurida ja kaunistada. Keerulisemte tööülesannnete täitmisel võib ta vajada meistri abi.
Ta järgib kõigis tööprotsessi etappides tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
Keraamikasell turundab oma toodangut ning osutab teenuseid nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandi järgi, harrastajate juhendamine oma oskuste piires.
Keraamikasell leiab tööd keraamikastuudios või -tehases.
Keraamikaselli kutse omandanu võib edaspidi spetsialiseeruda pottsepp-keraamikuks või kipsimeistriks.

Teised keraamikaala kutsetasemed:
Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 (sisaldab osakutseid „Saviesemete valmistaja“ ja „Keraamiliste esemete maalija“).

Tööosad

A.2.1 Keraamikaesemete valmistamine.
2.1.1 Kavandamine.
2.1.2 Valmistusviisi valimine.
2.1.3 Materjalide varumine ja hoiustamine.
2.1.4 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.5 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.6 Kipsvormi valmistamine.
2.1.7 Savimassi ettevalmistus.
2.1.8 Savist esemete valmistamine, viimistlemine ja kuivatamine.
2.1.9 Esemete ahju pakkimine ja põletamine.
2.1.10 Keraamikaesemete dekoreerimine
2.1.11 Keraamikaesemete glasuurimine.
2.1.12 Keraamikaesemete järelviimistlemine ja pakendamine.
A.2.2 Toodete ja teenuste turundus.
2.2.1 Oma toote kujundamine.
2.2.2 Teenuse kujundamine.
2.2.3 Toodete ja teenuste kaubastamine.