Kutsestandardid

Keraamikaesemete valmistaja, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.6/1k

Osakutsed:
Saviesemete valmistaja, tase 3
Keraamiliste esemete maalija, tase 3

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 21.11.2017

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise alus. Kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Töö kirjeldus

Keraamikaesemete valmistaja vormib ja viimistleb etteantud juhendite järgi saviesemeid ning kaunistab neid. Ta on omandanud vähemalt ühe vormimis- ja kaunistustehnika.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist. Keraamikaesemete valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.
Keraamikaesemete valmistaja järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
Teised keraamikaala kutsetasemed:
Keraamikasell tase 4

Tööosad

A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.1 Töö planeerimine.
2.1.2 Materjalide ja töövahendite ettevalmistamine.
2.1.3 Töökoha korraldamine.
A.2.2 Saviesemete valmistamine
2.2.1 Eseme või selle osa vormimine.
2.2.2 Eseme viimistlemine.
A.2.3 Keraamilise eseme maalimine
2.3.1 Maalimise ettevalmistamine.
2.3.2 Maalimine kontuurile.

Keraamikaesemete valmistaja tervikkutse sisaldab kahte osakutset: „Saviesemete valmistaja“, mis koosneb tööosast A.2.2 ja „Keraamiliste esemete maalija“, mis koosneb tööosast A.2.3