Kutsestandardid

Tekstiilkäsitöö sell, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.8/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 14/28.05.2013

Kehtib alates: 28.05.2013

Kehtib kuni: 24.04.2018

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. oktoobrini 2019 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 14/2018 16.04.2018


----------------
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Tekstiilkäsitöö sell, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Tekstiilkäsitöö sell valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Tekstiilkäsitöö sell oskab õmmelda, tikkida, kangastelgedel ja varrastel kududa, heegeldada ning kangaid maalida, värvida või trükkida. Lisaks on ta omandanud vähemalt ühe tekstiili eritehnika või esemegrupi valmistusviisi.
Tekstiilkäsitöö sell vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri abi.
Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid ja praktikante juhendama.
Tekstiilkäsitöö sell peab kinni käsitöömeistri eetikanõuetest ning järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid.
Tekstiilkäsitöö sell leiab tööd tekstiilkäsitööettevõttes, teatri õmblustöökojas jm.
Ta on valmis turundama oma toodangut (teostama oma ideid, uuendama ja täiendama olemasolevaid tooteid jms), suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires.

Teised tekstiiliala kutsetasemed:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (sisaldab osakutset „Käsitööeseme valmistaja“)
Tekstiilikäsitööline, tase 5
Tekstiilimeister, tase 6
Tekstiilimeister, tase 7 (Käsitöömeister, tase 7 spetsialiseerumine)

Tööosad

A.2.1 Tekstiilist käsitööesemete valmistamine
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme valmistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Tekstiilitoodete ja - teenuste turundamine
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Valitavad tööosad:
A.2.3 Õmbluskäsitöö.
A.2.4 Kanga rakendamine ja kudumine.
A.2.5 Tikandi kavandamine ja tikkimine.
A.2.6 Tekstiilitrükk.
A.2.7 Tekstiilimaal ja värvimine.
A.2.8 Viltimine.
A.2.9 Lõikejärgne silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika.
A.2.10 Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamine.
A.2.11 Vööde ja paelte tegemine.
A.2.12 Pitsitehnikates esemete valmistamine.