Kutsestandardid

Päästja, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 18-17042013-1.1/7k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu

Otsus: 9/17.04.2013

Kehtib alates: 17.04.2013

Kehtib kuni: 10.04.2018

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral.
Päästja töö sisu on tulekustutustööde ja tehnilise päästetöö tegemine ning ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine.
Päästja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab iseseisvalt otsuseid vastu võtma. Päästja kasutab oma töös isikukaitsevahendeid.

Päästetöö valveteenistuja kutsealal on ka päästemeeskonna juhi, tase 5 ja päästejuhi, tase 6 kutsed. Päästemeeskonnajuht koordineerib päästemeeskonna tööd, võtab vastu otsuseid ja annab korraldusi meeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonnajuht allub operatiivteenistuslikult päästejuhile. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.1.1 Töökorralduslike dokumentide täitmine.
2.1.2 Ennetustöös osalemine.
A.2.2 Päästesündmuse lahendamine
2.2.1 Riskide ja eriohtude hindamine sündmuskohal.
2.2.2 Koostöö tegemine teiste ametkondadega.
A.2.3 Tulekustutustöö tegemine
2.3.1 Töövahendite kasutamine ja kasutusjärgne hooldamine.
2.3.2 Tuleohutuspaigaldiste kasutamine.
2.3.3 Hargnemised.
2.3.4 Suitsusukeldumine.
2.3.5 Inimeste (ja loomade) evakueerimine ja päästmine.
2.3.6 Põlemise likvideerimine.
A.2.4 Tehnilise päästetöö tegemine
2.4.1 Töövahendite kasutamine ja kasutusjärgne hooldamine.
2.4.2 Hargnemised.
2.4.3 Inimeste (ja loomade) evakueerimine ja päästmine.
2.4.4 Tehnilise päästesündmuse likvideerimine baasteenuse ulatuses.
A.2.5 Ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine
2.5.1 Töövahendite kasutamine ja kasutusjärgne hooldamine.
2.5.2 Hargnemised.
2.5.3 Inimeste (ja loomade) evakueerimine ja päästmine.
2.5.4 Keemiapäästetöö tegemine.
2.5.5 Saasteärastustööde tegemine.
2.5.6 Naftareostuse korjetööde tegemine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Alarmsõidu tegemine
2.6.1 Alarmsõidu tegemine vastava kategooria sõidukiga.
2.6.2 Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.

Tööosade- ja ülesannete täielik loetelu on toodud kutsestandardi Lisas 1.