Kutsestandardid

Raamatukoguhoidja, tase 7

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 19-14032013-11/4k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Raamatukogundus

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 14/14.03.2013

Kehtib alates: 14.03.2013

Kehtib kuni: 21.11.2017

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

ISCED klassifikaator:
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Töö kirjeldus

Raamatukoguhoidja töö sisu on kogude kujundamine, säilitamine ja inforessursside vahendamine, tagades nii raamatukogu kasutajate vajaduste täitmise kui ka kultuuripärandi säilimise tulevastele põlvkondadele.

Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist raamatukogu- ja infoteenust kõikidele teabevajajatele, võimaldades juurdepääsu hästi komplekteeritud ja korrastatud inforessurssidele, olenemata infokandjast. Raamatukoguhoidja osaleb Eesti rahvusliku teabevaramu loomisel, rahvusvahelises infovahetuses ning toetab õppe-, teadus- ja arendustegevust, elukestvat õpet ja kultuuridevahelist suhtlemist. Tulemuslik töö eeldab pidevat enesetäiendamist. Oluline on valmisolek raamatukogu- ja infotööd tutvustada. Töö eeldab osalemist eriala arendus- või teadustegevuses.

Raamatukoguhoidja, tase 7 on tippspetsialist töölõikudes, mis nõuavad teoreetilisi teadmisi raamatukogu- ja infoteaduses ning nende rakendamise oskust. Töö eeldab pädevust inimeste ja ressursside juhtimisel ning koosneb tööosadest ja -ülesannetest, mis nõuavad iseseisvat otsustamist.

Tööosad

A.2.1 Kogude kujundamine
1.1. Infovajaduse väljaselgitamine ja kogutava info valimine
1.2. Teavikute hankimine
1.3. Teavikute kustutamine
1.4. Kogude inventuuri läbiviimine
A.2.2 Kogude töötlemine
2.1. Teavikute arvelevõtmine
2.2. Teavikute kataloogimine (kirjeldamine, liigitamine, märksõnastamine) ja bibliografeerimine
2.3. Teavikute raamatukogunduslik töötlemine
A.2.3 Kogude säilitamine
3.1. Kogude säilitustingimuste jälgimine ja parendamine
3.2. Teavikute seisundi jälgimine ja parendamine
A.2.4 Lugejateenindus; Andmekogude loomine ja vahendamine
4.1. Erinevate teenindusviiside rakendamine (nt teavikute kohalkasutus või kojulaenutus, raamatukogudevaheline laenutus, jm)
4.2. Erinevate raamatukogu- ja infoteenuste vahendamine (nt teatmeteenindus, elektrooniline dokumendiedastus, valikteadistus, eritingimustes ja erivajadustega inimeste teenindamine, bibliograafiate ja referaatväljaannete koostamine jm).
4.3. Kogude ja teenuste tutvustamine (sh kasutajakoolitus, näituste ja teiste ürituste korraldamine, teavitusmaterjalide koostamine jm)
4.4. Inforessursside loomine
A.2.5 Arendustegevus
5.1. Raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsioonide vahelises rahvusvahelises koostöös osalemine
5.2. Raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsioonide vahelises siseriiklikus koostöös osalemine
5.3. Raamatukogu- ja infoteenuse arendamine
5.4. Koostöövõrgustiku haldamine ja arendamine strateegiliste partneritega (nt ülikoolid, kutse- ja eriala liidud, valitsusasutused, KOV jne)
A.2.6 Juhtimine
6.1. Eelarve koostamine, selle täitmine ja täitmise jälgimine
6.2. Tööprotsesside kavandamine, korraldamine ja hindamine
6.3. Personali planeerimine, töö analüüsimine (töökohtade kavandamine, ametikoha kirjeldamine (ametinõuete, töökirjelduste ja ametijuhendite väljatöötamine)), personali värbamine ja valik
6.4. Personali töösoorituse hindamine, arendamine ja motiveerimine
6.5. Raamatukogu arengupoliitika ja -strateegiate (kommunikatsioon, turundus, säilitus jm) ning -kavade koostamine ja elluviimine
6.6. Varade haldamine
6.7. Aruandlus