Kutsestandardid

Sisetööde elektrik, tase 3

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 07-05022013-03/7k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 10/05.02.2013

Kehtib alates: 05.02.2013

Kehtib kuni: 04.02.2018

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikatööstuse töötajad

EMTAK klassifikaator:
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. juunini 2018 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 5/2018 12.02.2018--------------------------
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalisepingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).
3. taseme sisetööde elektrik töötab töörühma liikmena, mõningatel juhtudel ka iseseisvalt (nt töödel, milles ta on varem osalenud töörühma liikmena). Ta teeb tavapäraseid paigaldus- ja hooldustöid ning vastutab nende kvaliteedi eest. Suuremat vastutust nõudvate tööde juures võib 3. taseme sisetööde elektrik vajada juhendamist.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Elektritarvikute ja -juhistike ning seadmete paigaldamine
A.2.3 Elektripaigaldiste ja tarvitite käit (hooldus- ja remonditööd)

Valitavad tööosad:
A.2.4 Kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinid
A.2.5 Releekaitse ja automaatikatööd (hooneautomaatika)
A.2.6 Nõrkvoolupaigaldised
A.2.7 Elektrimootorite ja ajamitega seotud seadmed