Kutsestandardid

Võlanõustaja, tase 6

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 05-23012013-01/7k

Osakutsed:
Võlanõustaja assistent, tase 5

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 12/23.01.2013

Kehtib alates: 23.01.2013

Kehtib kuni: 02.11.2017

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Võlanõustaja töö sisu on võlaprobleemidega üksikisikute, perekondade ja leibkondade nõustamine, toetamine ning abistamine nende toimetuleku parandamiseks ja majanduslike raskuste ületamiseks.
Võlanõustamise eesmärk on võlgnevuse likvideerimine või selle talutavaks muutmine, uute võlgade tekkimise vältimine ning muude võlgadega seonduvate probleemide lahendamine.

Võlanõustaja töötab iseseisvalt ja/või meeskonnas ning võib juhtida teiste võlanõustajate tegevust.
Võlanõustaja suhtleb oma töös aktiivselt klientide, võlausaldajate, koostöövõrgustike liikmete, kolleegide ja teiste osapooltega.

Võlanõustaja kutse sisaldab osakutset võlanõustaja assistent, kes koordineerib teenuse osutamisega seotud toiminguid (nt registreerib vastuvõtte, korraldab dokumentatsiooni, annab infot teenuse kohta).

Tööosad

A.2.1 Nõustajatöö planeerimine ja korraldamine
2.1.1 Teenuse kriteeriumidele vastavate tingimuste loomine.
2.1.2 Teavitustöö tegemine.
2.1.3 Dokumentatsiooni koostamine.
2.1.4 Vastuvõttude registreerimine.
A.2.2 Võlgnike nõustamine
2.2.1 Nõustamise alustamine, koostöötingimuste kokkuleppimine kliendi/osapooltega.
2.2.2 Probleemide selgitamine ja määratlemine.
2.2.3 Dokumentidega tutvumine, info kogumine, võlanõuete kontrollimine.
2.2.4 Kliendile tema õiguste ja kohustuste selgitamine.
2.2.5 Võlajuhtumi analüüsimine, võrgustikukaardi koostamine.
2.2.6 Eesmärkide sõnastamine, tegevuse (sh sekkumise) ja ajakava planeerimine.
2.2.7 Avalduse jt dokumentide vormistamine.
2.2.8 Kliendi toetamine ja motiveerimine.
2.2.9 Tegevuste hindamine, kohandamine/muutmine.
2.2.10 Nõustamise lõpetamine või lõppemine, tulemuse hindamine.
A.2.3 Läbirääkimiste pidamine kliendi ja võlausaldaja(te) vahel
2.3.1 Lähtepositsiooni kaardistamine.
2.3.2 Võimalike lahenduste leidmine.
2.3.3 Kliendi abistamine kokkulepete sõlmimise protsessis.
A.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
2.4.1 Oma töö analüüsimine ja hindamine.
2.4.2 Kollegiaalses nõustamises (kovisioonis) osalemine.
2.4.3 Supervisioonis osalemine.
2.4.4 Erialane enesetäiendamine.
A.2.5 Võlanõustamisteenuse arendamine
2.5.1 Teenuse sisu ja metoodika arendamine.
2.5.2 Teenuse korralduse arendamine.
A.2.6 Ennetus- ja teavitustöö tegemine kliendiga ja ühiskonnas laiemalt
2.6.1 Võlanõustamisteenuse tutvustamine ja teavitustöö tegemine.
2.6.2 Peremajanduse aluste õpetamine erinevatele sihtgruppidele.
2.6.3 Elanikkonna finantskirjaoskuse tõstmine.

Valitavad tööosad:
A.2.7 Juhtimine ja juhendamine
2.7.1 Võlanõustajate töö juhtimine organisatsioonis, üksuses, nõustamiskeskuses vm.
2.7.2 Projektide koostamine ja/või juhtimine.
2.7.3 Organisatsiooni või töörühmade juhtimine.
2.7.4 Juhendamine ja mentorlus.
A.2.8 Koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine
2.8.1 Võlanõustamisteemaliste koolituste, seminaride, teemapäevade jm korraldamine ja/või läbiviimine.
2.8.2 Võlanõustajate koolitamine.
2.8.3 Õppematerjalide väljatöötamine.
A.2.9 Nõustamine võlgade ümberkujundamise protsessis
2.9.1 Kliendi abistamine läbirääkimistel võlausaldajatega.
2.9.2 Kliendi abistamine võlgade ümberkujundamise avalduse koostamisel.
2.9.3 Kliendi motiveerimine ja toetamine võlgade ümberkujundamise kava täitmisel.
A.2.10 Usaldusisikuks olemine kohustustest vabastamise menetluses
2.10.1 Võlgniku toetamine rahaasjade planeerimisel ja korraldamisel.
2.10.2 Võlgniku juhendamine ja kontrollimine (võla)kohustuste täitmisel.
2.10.3 Seadusest tulenevate usaldusisiku ülesannete täitmine.

Võlanõustaja, tase 6 kutse sisaldab osakutset võlanõustaja assistent, tase 5, mille moodustab tööosa A.2.1.