Kutsestandardid

Klaasipuhuja, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 17-13122012-1.2/1k

Osakutsed:
Klaasesemete valmistamine, tase 5
Klaastoodete ja teenuste turundus, tase 5

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 12/13.12.2012

Kehtib alates: 13.12.2012

Kehtib kuni: 10.04.2017

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Klaasipuhuja 5 valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides erineva keerukusega kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid klaasesemeid traditsioonilistes ja kaasaegsetes tehnikates.
Klaasipuhuja teeb iseseisvalt kavandeid, ta valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju ning esitleb valmistoodangut. Klaasipuhuja on omandanud lisaks oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või klaasipuhumisettevõtte majandamises.
Klaasipuhuja annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib kaastöötajate tööd, vastutades klaasipuhumisprotsessi sujuvuse eest.
Klaasipuhuja leiab tööd klaasistuudios või -tehases, ta võib töötada ka iseseisva ettevõtjana. Klaasipuhuja osutab oma oskuste piires teenuseid (nt klaasipuhumismeistri assisteerimine, harrastajate juhendamine, õpitubade ja huvialaringi juhendamine, klaasipuhumist tutvustavate ürituste läbiviimine).
Teised klaasipuhujate kutsetasemed:
Klaasipuhuja sell 4 valmistab klaasesemeid töörühma liikme või klaasipuhuja assistendina.
Keerulisemate klaasesemete puhumisel, klaasesemete viimistlemisel ja dekoreerimisel ning valmistoodangu esitlemisel võib ta vajada juhendamist.
Klaasipuhumise meister 7 valmistab ja viimistleb erineva keerukusega klaasesemeid ja väikesarju ning juhib, planeerib ja kontrollib tööprotsessi. Ta vastutab klaasipuhumismeeskonna töö tulemuste ja tööohutuse eest.
Lisaks on ta omandanud oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või ettevõtte majandamises või valdkonna arendamises või valdkonna koolitamises.

Tööosad

A.2.1 Klaasesemete valmistamine
A 2.1.2 Kavandamine.
A 2.1.3 Materjalide varumine ja kasutamine.
A 2.1.4 Valmistusviisi ja -tehnika valimine.
A 2.1.5 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
A 2.1.6 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
A 2.1.7 Tööprotsessi ettevalmistamine.
A 2.1.8 Kuumtöötlustehnikas klaasesemete valmistamine ja viimistlemine.
A 2.1.9 Töötajate juhtimine.
A 2.1.10 Juhendamine.
A.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus
A2.2.1 Toodete ja -teenuste väljaarendamine.
A 2.2.1 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Klaasipuhuja tervikkutse moodustub kahest kohustuslikust tööosast ja ühest valitavast tööosast. Klaasipuhuja osakutsed tulenevad kohustuslikest tööosadest. Klaasipuhuja osakutse moodustub ühest kohustuslikust tööosast ja ühest valitavast tööosast.

Valitavad tööosad:
A.2.3 Klaasesemete viimistlemine
A.2.4 Klaasipuhumisettevõtte majandamine