Kutsestandardid

Klaasipuhuja sell, tase 4

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 17-13122012-1.1/1k

Osakutsed:
Klaasesemete valmistamine, tase 4
Klaastoodete ja teenuste turundus, tase 4

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 12/13.12.2012

Kehtib alates: 13.12.2012

Kehtib kuni: 10.04.2017

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Klaasipuhuja sell, tase 4 valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides lihtsamaid kvaliteetseid ja esteetilisi klaasesemeid, kasutades klaasipuhumise tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ja töövõtteid. Ta osaleb klaasi kuumtöötlemise protsessis töörühma liikme või klaasipuhuja assistendina.
Keerulisemate klaasesemete puhumisel, klaasesemete viimistlemisel ja dekoreerimisel ning valmistoodangu esitlemisel võib ta vajada juhendamist.
Klaasipuhuja sell leiab tööd klaasistuudios või -tehases. Ta on valmis oma oskuste piires osutama käsitööteenuseid (nt klaasipuhumismeistri assisteerimine, harrastajate juhendamine, õpitubade läbiviimine jms)

Teised klaasipuhujate kutsetasemed:
Klaasipuhuja, tase 5 valmistab ja viimistleb erineva keerukusega kvaliteetseid ja esteetilisi ja funktsionaalseid klaasesemeid. Klaasipuhuja teeb iseseisvalt kavandeid, valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju ja esitleb valmistoodangut.
Ta annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib kaastöötajate tööd, vastutades klaasipuhumisprotsessi sujuvuse eest Lisaks on ta omandanud oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või ettevõtte majandamises.
Klaasipuhumismeister, tase 7 valmistab ja viimistleb erineva keerukusega kunstiliselt kõrgetasemelisi ning kvaliteetseid klaasesemeid ja väikesarju. Ta juhib, planeerib, kontrollib tööprotsessi ja vastutab klaasipuhumismeeskonna töö tulemuse ning tööohutuse eest.
Lisaks on ta omandanud oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või ettevõtte majandamises või valdkonna arendamises või valdkonna koolitamises.

Tööosad

A.2.1 Klaasesemete valmistamine
2.1.1 Kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Valmistusviisi ja -tehnika valimine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.7 Kuumtöötlustehnikas klaasesemete valmistamine ja viimistlemine.

A.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus
2.2.1. Toodete ja teenuste väljaarendamine.
2.2.2. Toodete ja teenuste kaubastamine.

Klaasipuhuja selli tervikkutse moodustub kahest tööosast, mis on klaasipuhuja selli osakutsed.