Kutsestandardid

Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 19-06062012-2.12/1k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Arhitektuur

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 12/06.06.2012

Kehtib alates: 06.06.2012

Kehtib kuni: 05.06.2017

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Töö kirjeldus

Maastikuarhitektuur on eriala, mis tegeleb maastiku (välisruumi) ruumilise kujundamise ja kavandamisega (maastikuplaneerimisega Euroopa maastikukonventsiooni mõistes). Maastikuarhitektuuris käsitletakse maastikku sarnaselt Euroopa maastikukonventsioonile, mille kohaselt mõistetakse maastikku ruumina, mis on tekkinud looduslike tegurite ja/või inimese tegevuse tulemusena. Maastikuarhitektuuri objektiks on maastik ehk kogu välisruum ning maastikuarhitekt tegeleb nii ehitatud, ehitatava kui ka looduskeskkonnaga kõikjal, olenemata selle tegelikust seisundist või juriidilisest staatusest. Maastikuarhitekti ülesanne on maastike edendamiseks, loomiseks või taastamiseks vajalike meetmete ning tegevuste kavandamine.

Käesolevas standardi mõistes on maastikuarhitektuurne ehitusprojekt nii eraldiseisev maastikuarhitektuurse objekti ehitusprojekt kui ka mistahes ehitusprojekti maastikuarhitektuurne osa (sh asendiplaan).

Maastikuarhitekti töö eesmärk on maastiku ruumilise terviklahenduse väljatöötamine, võttes seejuures arvesse kultuurilisi (sh tehnoloogilisi, tehnilisi, kunstilisi jt), sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte. Maastikuarhitekti kutset omavad isikud on võimelised mõistma ja vahendama asjast puudutatud osapoolte vajadusi seoses ruumilise planeerimise, maastikuarhitektuurse projekteerimise, ehitamise, kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise ning loodusliku tasakaalu hoidmisega. Oma töös lähtub maastikuarhitekt kutse-eetikast ning heast planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustavast.

Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 töötab maastikuarhitektuursete objektidega avalikus või poolavalikus ruumis volitatud maastikuarhitekti juhendamisel või piiratud vastutusulatusega ning mitteavaliku ruumi objektidega iseseisvalt.

Maastikuarhitekti kutsealal on lisaks diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7-le järgmised kutsed:

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa-ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda.
Volitatud maastikuarhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal. Vajadusel osaleb maastikku puudutavate kohalike võistluste žüriides ning on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala asjatundjana.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa-ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama maastikku ja ehitatud keskkonda. Töötab välja uusi meetodeid tööülesannete lahendamiseks.
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert tase 8 on võimeline andma keerulisemaid eksperthinnanguid oma erialal ja osalema rahvusvaheliste arhitektuurivõistluste žüriides. On võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes ning ülikoolis vastava ala tippspetsialistina.

Tööosad

A.2.1 Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamine selle kõigis staadiumites
A.2.2 Planeeringu maastikuarhitektuurse osa koostamine kõigis planeeringu liikides
A.2.3 Maastiku uurimine ja hindamine
A.2.4 Maastikuhoolduskavade ja/või kaitsekorralduskavade koostamine