Kutsestandardid

Logopeed, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 05-31052012-3.1/6k

Spetsialiseerumised:
Kliiniline logopeed

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Kõneravi

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 9/31.05.2012

Kehtib alates: 31.05.2012

Kehtib kuni: 26.03.2013

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Töö kirjeldus

Logopeedi töö eesmärgiks on:
- kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine;
- neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine.
Oma töös lähtub logopeed kutse- eetikast.

Logopeedi põhilisteks tööülesanneteks on:
- kommunikatsiooni- ja neelamishäirete väljaväljaselgitamine (logopeediline diagnostika);
- kommunikatsiooni- ja neelamishäirete ennetamine (preventsioon);
- kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni arendamine, taastamine ja kompenseerimine;
- kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema lähedaste ja teiste erialade spetsialistide nõustamine.
Logopeediline diagnostika on protsess, mille käigus uurib logopeed inimese kommunikatsioonivõimet ja neelamisfunktsiooni, selgitab välja kliendi võimalikud häired, kaasates vajadusel teisi spetsialiste. Oluline on arvestada samal ajal ka kliendi toimivaid funktsioone, oskusi ning suhtlus-, õpi- ja töökeskkonna tingimusi edasise teraapia planeerimiseks.
Kommunikatsioonihäirete ennetamine seisneb riskirühmade väljaselgitamises ja sobiva suhtluskeskkonna kujundamises. Oluline on ühiskonna teavitamine kommunikatsiooni- ja neelamishäiretega inimeste probleemidest ja nende abistamise võimalustest logopeedilises töös.
Kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni arendamine, taastamine ja kompenseerimine kulgeb logopeedilise õpetuse ja/või ravi käigus. Paljudel juhtudel on vaja teiste spetsialistide abi.
Logopeediline töö on sisult ja meetoditelt kliendi õpetuslik ja psühholoogiline suunamine ja mõjutamine. Olulisel kohal on keskkonnatingimuste loomine või kohandamine kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni kompenseerimiseks, kujundamiseks või taastamiseks.
Logopeedilise töö eesmärk on aidata kliendil/patsiendil (re)integreeruda igapäeva ellu ja säilitada või tõsta tema elukvaliteeti.
Logopeed töötab nii laste kui täiskasvanutega haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalasutuses (sh rehabilitatsiooniasutustes) või erapraksises.
Tervishoiuteenust osutav logopeed spetsialiseerub kliiniliseks logopeediks, kes tegeleb lisaks kõne- ja keelehäiretele ka hääle- ja neelamishäirete diagnoosimise ja teraapiaga.
Logopeedi töös on vajalik pidev enesetäiendamine ja supervisioon.

Tööosad

A.2.1 Kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine.
A.2.2 Hindamistulemuste analüüsimine ja tõlgendamine.
A.2.3 Logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine.
A.2.4 Nõustamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kliiniline logopeed
A.2.5 Kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine.
A.2.6 Logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine.
A.2.7 Nõustamine