Kutsestandardid

Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 04-24052012-8.3/5k

Spetsialiseerumised:
Eripuhastustööde spetsialist, tase 4

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Puhastusteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 8/24.05.2012

Kehtib alates: 24.05.2012

Kehtib kuni: 23.05.2017

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) koolitusvajaduste selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Töö kirjeldus

Puhastusteenindaja-juhendaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhendab teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustööde spetsialistiks. Eripuhastustööde spetsialisti töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustööde spetsialisti tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Tööosad

A.2.1 Koristusvajaduse määratlemine.
A.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine.
A.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine.
A.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus.
A.2.5 Kaastöötajate juhendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.6 Eripuhastustööd.