Kutsestandardid

Lapsehoidja, tase 4

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 05-08122011-4.1/4k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Lapsehoiuteenus

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 8/08.12.2011

Kehtib alates: 08.12.2011

Kehtib kuni: 07.12.2016

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Töö kirjeldus

Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks.
Lapsehoidja töö eesmärk on kaasa aidata lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel. Ta lähtub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest.
Lapsehoidja osutab lapsehoiuteenust, mida võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.
Lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist, sh head nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet.
Lapsehoidja järgib oma töös kutse-eetikat (Lisa 2: Lapsehoidja kutse-eetika) ning on õiguskuulekas.
Lapsehoidja on orienteeritud pidevale enesearendamisele ja uute teadmiste omandamisele.
Tööülesannete täielik loetelu on toodud Lisas 1: Tööosad ja tööülesanded.

Tööosad

A.2.1 Turvalise keskkonna tagamine lapsele
A.2.2 Lapse kasvu ja arengu toetamine
A.2.3 Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
A.2.4 Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
A.2.5 Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
A.2.6 Koostöö vanematega
A.2.7 Esmaabi andmine
A.2.8 Arvuti kasutamine

Valitavad tööosad:
A.2.9 Tööjuhendamine
A.2.10 Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine