Kutsestandardid

IT-süsteemide spetsialist, tase 4

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 08-20062011-02/4k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: IT süsteemid ja teenused

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 8/20.06.2011

Kehtib alates: 20.06.2011

Kehtib kuni: 20.06.2015

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0611 Arvutikasutus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. märtsini 2016 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.


Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kompetentsusnõuded ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.
See esmase kutse kutsestandard on aluseks kutsehariduse õppekavale.

Töö kirjeldus

IT-süsteemide spetsialist: töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. Võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine, edastades nendehulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine .
IT-süsteemide spetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel, vt Lisa 1.

Tööosad

1. Toote või projekti kavandamine
2. Rakenduse projekteerimine
3. Kavandamine ja väljatöötamine
4. Süsteemide integreerimine
5. Testimine
6. Lahenduse juurutamine
7. Dokumentatsiooni koostamine
8. Kasutajatugi
9. Muutmise tugi
10. Teenuse osutamine
11. Probleemihaldus
12. Hariduse ja koolituse pakkumine
13. Hanked
14. Müügipakkumuse koostamine
15. Lepingute haldamine
16. Personaliarendus
17. Projektiportfelli haldamine
18. Riskijuhtimine
19. Suhtekorraldus
20. IKT kvaliteedijuhtimine
21. Infoturbe haldamine