Kutsestandardid

Mesinik, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 11-29122010-02/1k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Mesindus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 8/29.12.2010

Kehtib alates: 29.12.2010

Kehtib kuni: 04.06.2014

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Töö kirjeldus

Mesiniku töö eesmärgiks on mesilasperede pidamine, mesindussaaduste tootmine ja turustamine. Ta hooldab mesilasperesid aastaringselt ja tagab mesinduses vajamineva inventari olemasolu ning korrasoleku.
Mesinik töötab iseseisvalt, on oma töös jätkusuutlik, innovatiivne, planeerib ise oma tööaega
ja –ülesandeid. Tema töö eeldab mesila majandamiseks vajalikke teadmisi ja ettevõtlikkust. Mesinik oskab ette näha edu ja võimalikku ebaedu, hindab ja analüüsib oma tegevusi vajalike lahenduste leidmiseks.
Mesindussaaduste tootmise protsessis aitab ta kaasa looduse taastootmisele, liigirikkuse säilitamisele ja keskkonna säästmisele.