Kompetentsid

Prindi

Karjäärispetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents

EKR tase: 7EQF tase: 7
Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades mh saadud tagasisidet ning planeerib enda professionaalset arengut; arendab tööks vajalikke oskusi, täiendades end erialaselt, sh hoides end kursis uuemate suundadega elukestva õppe ja karjääriteenuste valdkondades ning muutustega seonduvates valdkondades; osaleb kovisioonil ja/või supervisioonil;
2. püstitab selged tööeesmärgid ja kavandab tegevused nendeni jõudmiseks, reageerib võimalikele muutustele paindlikult; kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursse ülesannete täitmisel, peab tähtaegadest kinni; töötab süsteemselt ja metoodiliselt; järgib tööga seotud regulatsioone (õigusaktid, tööohutus jt);
3. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, spetsialistilt jt; märkab kolleegide edusamme ja tunnustab neid;
4. tugineb oma töös asjakohastele infoallikatele; analüüsib ja tõlgendab kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid, kasutades sobivaid meetodeid; esitab informatsiooni kliendile vastavalt kliendi arusaamale struktureeritult ja loogiliselt;
5. lähtub oma töös tööturuinfost, haridus- ja koolitusvõimalustest ja nende seostest, kohaliku ja riigi tasandi teenustest, majanduse alustest ning haridust ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest; arvestab karjäärijuhtimise põhimõtete ja praktikatega organisatsioonis;
6. arvestab oma töös nõustamispsühholoogia aluseid ning kasutab sobivaid nõustamisteooriad ja meetodid; nõustamise protsessis kasutab tõenduspõhiseid karjäärinõustamise ja -kujundamise teooriaid ja meetodeid;
7. arvestab oma töös kliendi/klientide eripäradega, tuginedes arengupsühholoogia ja isiksusepsühholoogia ning individuaalsete erinevuste psühholoogia alustele; tunneb ära kliendi kohanematust (maladaptive behaviors) põhjustavad psühholoogilised omadused; hindab kriitiliselt oma õigust ja pädevust erivajadustega klientidega töötamiseks;
8. näitab üles huvi ja teistest arusaamist, kasutab asjakohaselt erinevaid suhtlemistehnikaid, tuginedes suhtlemispsühholoogia alustele ; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; lähtub võrdse kohtlemise põhimõtetest; tuleb toime konfliktidega ja säilitab enesekontrolli ka keerulistes olukordades;
9. kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid; vajadusel lahendab konflikte; juhib meeskonda; valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt, loogiliselt ja meeskonnale mõistetavalt;
10. järgib oma töös kutse-eetikat (vt Eesti Karjäärinõustajate Ühingu Karjäärinõustamise eetikakoodeks http://kny.ee/uhingust/eetikakoodeks/);
11. kasutab eesti keelt osaoskuste suhtlemine ja mõistmineosas tasemel C1 ning osaoskuse kirjutamine osas tasemel B2 (vt lisa 1 Keeleoskuse hindamise skaala); kasutab vähemalt ühte võõrkeelt, mis toetab karjäärispetsialisti professionaalset enesearengut ning suhtleb selles keeles;
12. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Esitlus, Andmebaasid, Veebitöötlus, Pilditöötlus, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused); kasutab kaasaegseid digilahendusi.
Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Seotud kutsestandardid

KutsestandardKarjäärispetsialist, tase 7
Kehtiv kuni14.11.2022
Kompetentsi tüüpKutset läbiv
Ülekantavuse liikKutsespetsiifiline
Ülekantavuse ulatus1 kutse