Skip to content
Home » EL-i liikmesriigid hakkavad ühiselt läbi vaatama reguleeritud kutsealadel töötamise piiranguid

EL-i liikmesriigid hakkavad ühiselt läbi vaatama reguleeritud kutsealadel töötamise piiranguid

Euroopa Komisjon teatas, et hakkab koos liikmesriikidega läbi vaatama siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad töötamist reguleeritud kutsealadel. Nende kutsealade puhul eeldatakse tööle asumiseks konkreetse kvalifikatsiooni olemasolu või on kutsenimetuse kasutamine kaitstud, nagu nt proviisorite ja arhitektide puhul. Kuigi sellised piirangud võivad mõnikord olla põhjendatud tarbijakaitse seisukohalt, võivad need samal ajal takistada noori tööle asumast või kvalifitseeritud spetsialistil teises liikmesriigis töökohale kandideerimast.

Teatavatel kutsealadel töötamiseks kehtestatud tingimused võivad olla keerulised, koormavad ja sageli liikmesriigiti suuresti erineda.  See ei soodusta töö otsimist või leidmist muus liikmesriigis. Liikmesriigid peaksid kaardistama reguleeritud kutsealad ning seejärel uurima ja hindama nendele juurdepääsu tõkkeid. Olen veendunud, et sellest tõuseb kasu,” ütles Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Michel Barnier.

Võimalusi töötada reguleeritud kutsealadel saab avardada eelkõige liikmesriikide õiguskeskkonna muutmisega proportsionaalsemaks ja läbipaistvamaks. See hõlbustaks  kvalifitseeritud spetsialistide liikuvust ühtsel turul ning piiriüleste kutseteenuste osutamist. Kaasneks ka positiivne mõju tööhõivele ja paraneks majanduskasv, eriti kui arvestada, et kutseteenused moodustavad ligikaudu 9% Euroopa Liidu SKPst.

Kavandatavate meetmetena nähakse teatises ette, et iga liikmesriik esitab loetelu kutsealadest, mida reguleeritakse, sealhulgas piirkondlikul tasandil. Seejärel avaldab komisjon selle nimekirja Euroopa reguleeritud kutsealade kaardi kujul. Kaardilt on selgelt näha, millised kutsealad on millistes riikides reguleeritud. Kaardi abil peaks spetsialistil, kes soovib töötada teises liikmesriigis, olema võimalik olla kursis tingimustega, mille täitmist liikmesriik nõuab töökohal, kuhu ta soovib kandideerida.

Selleks et saada terviklikumat pilti tõketest, mis takistavad reguleeritud kutsealadel tööle asumist või nende praktiseerimist, avaldati täna ka  aruanne õigusliku vormi ja osaluse nõudeid käsitleva vastastikuse hindamise tulemuste kohta. Nende nõuete näol on sageli tegemist täiendavate piirangutega, mis takistavad juurdepääsu kutsealadele või raskendavad tütarettevõtete asutamist ja erialadeülest tegevust.

Täna avaldatud  Eurobaromeetri siseturgu käsitlevast eriuuringust (nr 398) joonistub välja EL-i tarbijate seisukoht, et teenuseosutaja valikul mängivad kvalifikatsiooni kõrval väga olulist rolli maine ja ametialased kogemused.

Lisateavet leiad siit.

Skip to content